Veckans Nyheter | Aktuella rättsfall v.4


Författare: Karnov Group
Publicerad: 2019-01-25
Ämne: Nyheter

Karnov Nyheter bevakar och skriver dagligen nyheter gällande domar inom olika rättsområden. Under Veckans Nyheter lyfter vi fram några av veckans mest intressanta rättsfall. Du får en kort sammanfattning av aktuella och relevanta avgöranden från svenska domstolar runtom i landet samt från EU-domstolen och Europadomstolen.


Bygglov i efterhand för sex vindkraftverk i område med fladdermöss

Bygglov beviljades i efterhand för sex uppförda vindkraftverk. Klagandena yrkade att bygglovet skulle upphävas med hänvisning till att det var fråga om ett s.k. svartbygge uppfört innan ärendet var färdigbehandlat och att det därför inte fanns tillräckliga utredningar kring bl.a. påverkan på fladdermöss i området. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att det i målet om försiktighetsmått till skydd för fladdermössen står klart att det ankommer på tillsynsmyndigheten att säkerställa att försiktighetsmåtten följs. Något hinder mot att meddela bygglov finns inte då försiktighetsmåtten bedöms innebära tillräckligt artskydd. Även försiktighetsmåttet avseende buller kommer att klaras enligt utredningen och uppförande av vindkraftverk på platsen medför enligt Mark- och miljööverdomstolen ingen betydande olägenhet. Överklagandena avslås.

# Mark- och miljööverdomstolen P 2577–17

Skrivet av Linn C. Tiger


Sexuellt tvång genom hot om att sprida nakenbilder

Den tilltalade har i tingsrätten åtalats och dömts för två fall av sexuellt tvång och försök till sexuellt tvång till tio månaders fängelse. Gärningarna har bestått i att han vid två tillfällen förmått målsäganden att för honom utföra sexuella handlingar genom förtalsliknande utpressningshot om att annars sprida nakenbilder på henne om han inte fick ha sex med henne. Försöksbrottet har liksom de fullbordade brotten ägt rum i en skogsdunge och förfarandesättet om att hota med spridning av nakenbilder har varit detsamma. Hovrätten ändrar nu tingsrättens dom på så vis att domstolen istället för fängelse dömer ut påföljden till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.

# Svea hovrätt B 1913-18

Skrivet av Ashik Zaman


Kursunderlag för poledance har upphovsrättsligt skydd

Enligt parternas avtal skulle Poleflow tillhandahålla Clemenger Dans kursunderlag avseende poledance och utbilda Clemengers instruktörer som därefter skulle hålla kurser i poledance för Clemengers räkning. Poleflow gjorde gällande att avtalet fortfarande gällde mellan parterna medan Clemenger menade att avtalet hade sagts upp. Tvisten rör om Poleflow har rätt till ersättning för Clemengers intrång i upphovsrätten till kursunderlaget. Patent- och marknadsdomstolen finner att avtalet upphört att gälla 31 december 2015. Även om det finns ett begränsat antal rörelser i poledance så bedömer patent- och marknadsdomstolen att kursunderlaget enligt den aktuella ordningsföljden har ett upphovsrättsligt skydd, dock är skyddsomfånget snävt. Utredningen ger enligt patent- och marknadsdomstolen stöd för att Clemenger under vårterminen 2016 gjort intrång i Poleflows upphovsrätt till kursunderlaget, genom att ha gjort det tillgängligt för allmänheten i samband med utbildning i poledance. Därefter utarbetade Clemenger ett eget kursunderlag med en annan inriktning och intrånget upphörde. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Clemenger vid vite om 100 000 kr att använda Poleflows kursunderlag och förpliktar Clemenger att betala 5 000 kr i ersättning för intrånget.

# Patent- och marknadsdomstolen T 8246–17 

Skrivet av Linn C. Tiger


400 tkr bedöms utgöra skälig ersättning för olovligt utnyttjande av filmverk

De två personer som överklagar i HD har i hovrätten dömts för brott mot upphovsrättslagen avseende 45 filmverk vars upphovsrätt ägs av SF, genom tillgängliggörande för illegal streaming på en sajt. Med två medtilltalade förpliktades de även att solidariskt utge 4,25 mkr jämte ränta till SF. Frågan i målet rör nu hur skälig ersättning ska beräknas för utnyttjandet av en viss filmtitel bland alla dem som klagandena har fällts till ansvar för. Eftersom en etablerad ersättningsmodell saknas för det utnyttjandet som har skett får ersättningen bestämmas med beaktande av den utredning som parterna har lagt fram. Filmen har inte visats på bio men har gjorts tillgänglig att hyra via en av SF:s webbplatser och har vidare kunnat köpas på dvd. Klagandenas intrång i SF:s upphovsrätt avser ett gratis tillgängliggörande för allmänheten av filmen under 13 månader på en känd sajt. Antalet legala transaktioner rörande filmen har varit ca 28 000. Uppgifter i målet ger stöd för att vinsten för en distributör vid internetbaserad uthyrning i genomsnitt varit 19 kr per tillfälle. SF har emellertid godtagit att den aktuella filmen periodvis har kunnat hyras för 9 kr. Vid en sammantagen bedömning där HD beaktar även uppgifter t.ex. om förekommande licensavgifter liksom om den faktiska försäljningen, finner domstolen att 400 tkr får anses vara en skälig ersättning för det aktuella utnyttjandet av upphovsrätten.

# Högsta domstolen B 1540-18 

Skrivet av Ashik Zaman


Lägenhetsförsäljningar var näringsverksamhet

Den klagande har sålt flera lägenheter under de två aktuella åren. Han har deklarerat inkomsterna från försäljningarna i inkomstslaget kapital och begärt ROT-avdrag för vissa kostnader som han haft. Domstolen finner att varken han eller hans närstående har bott i lägenheterna som sålts. Han har heller inte lyckats visa att det funnits intentioner att de skulle bosätta sig där. Detta, tillsammans med att lägenheterna renoverats och sålts strax efter renoveringarna, innebär enligt domstolen att inkomsterna ska anses härröra från näringsverksamhet. Domstolen bedömer även att han ska påföras skattetillägg, både för att han deklarerat inkomsterna i fel inkomstslag och för att han begärt ROT-avdrag för arbete på lägenheter som inte varit hans bostad.

# Kammarrätten i Göteborg 1703–18 

Skrivet av Peter Krohn


Mamma försökte få sonen att arbeta istället för att gå i skolan

En pojke har till socialtjänsten uppgett att han far illa hos sin mamma eftersom hon mår psykiskt dåligt och på olika sätt skrämmer honom, t.ex. genom att hota med att ta sitt eget liv. Han har vidare framfört att mamman vill att han ska börja arbeta och bidra till försörjningen istället för att gå i skolan. Socialtjänsten har också funnit i kontakter med mamman att hon inte förmår eller vill samverka med tjänsten för att se till att pojken får en trygg tillvaro. Kammarrätten bedömer allt sammantaget att det som framkommit leder till bedömningen att pojken måste beredas vård enligt LVU. Socialtjänstens beslut att omedelbart omhänderta pojken ska därför fastställas.

Kammarrätten i Göteborg 396-19 

Skrivet av Ashik Zaman


Fängelse för man som grovt vållat flickas död genom påkörning

Den tilltalade saknade vid gärningstillfället körkort och förde en bil som var förenad med körförbud på grund av brister som förekommit i bilens bromsar. Den tilltalade har vidare fört bilen med en hastighet om 100 km/h på en väg där den högsta tillåtna hastigheten var 60 km/h. Den tilltalade lyckades inte uppmärksamma en flicka som han kom att köra på förrän något ögonblick före påkörningen. Tingsrätten bedömer att mannen ska dömas för grovt vållande till annans död som en följd av att flickan omkommit vid olyckan. Han döms även bland annat för smitning från trafikolycksplats eftersom han lämnade gärningsplatsen utan att stanna och agera för flickan. Han döms till fängelse i 2,5 år och får betala skadestånd till flickans föräldrar och syskon med 60 tkr vardera.

Mora tingsrätt B 1314-18 

Skrivet av Ashik ZamanI vår tjänst kan du läsa mer från Karnov Nyheter och få tillgång till hela domarna med underinstanser. Karnov Nyheter tillhandahåller dagliga nyheter som du kan du anpassa efter vilka rättsområden som intresserar dig. Med rätt personliga inställningar får du genom nyhetstjänsten bara de nyheter som är relevanta för dig, så ofta som du vill ha dem.

 TESTA KARNOV JURIDIK 

TESTA KARNOV KOMMUN

Kommentera