Veckans Nyheter | Aktuella rättsfall v.2


Författare: Karnov Group
Publicerad: 2019-01-11
Ämne: Nyheter

Karnov Nyheter bevakar och skriver dagligen nyheter gällande domar inom olika rättsområden. Under Veckans Nyheter lyfter vi fram några av veckans mest intressanta rättsfall. Du får en kort sammanfattning av aktuella och relevanta avgöranden från svenska domstolar runtom i landet samt från EU-domstolen och Europadomstolen.


20-årig man döms för mord på skolgård i Uppsala

Tingsrätten finner att den 20-årige mannen som vid gärningstillfället var 19 år gammal, med kniv huggit en 17-årig pojke med kniv i bröstkorgen och på detta vis tagit livet av honom. Då polisen på kvällen fick larm om en misshandel och en knivskuren man hade offret hittats livlös och hjärt-/lungräddning hade påbörjats. Tingsrätten framhåller vid sin prövning att den tilltalades uppgifter om att han inte var på skolgården motsägs av vad flera personer sagt och att det bara är han bland flera som förnekar att han varit på gärningsplatsen. De vittnen som var på skolgården eller kommit dit känner alla enligt utredningen varandra. De som såg det dödande hugget har alla beskrivit vapnet på samma sätt; en lång smal kniv eller ett svärd. Uppgifter som lämnats mellan olika personer i telefonsamtal ger stöd för att det är den tilltalade som är gärningsman och tingsrätten finner sammantaget att åtalet är styrkt på så vis att den tilltalade nu ska dömas för mord. Han döms till nio års fängelse vilket straff även omfattar ringa narkotikabrott.

# Uppsala tingsrätt B 4980-18

Skrivet av Ashik Zaman


Olika delar av programledarskap utgör en tjänst

Den klagande har kontrakterats för att vara programledare i radio och fakturerar företaget som sänder för detta. Frågan i målet är om hon tillhandahåller en eller flera tjänster till företaget. Hon har hävdat att programledandet i radio ska uppfattas som en egen tjänst och att hennes överlåtelse av upphovsrätten till det som sänds ska hållas separat från detta. Hon hävdar att det senare tillhandahållandet ska beskattas med den reducerade skattesatsen 6 %. Domstolen anser dock att det rör sig om en tjänst där det klart viktigaste inslaget är programledarrollen. Beskattning ska ske med normala skattesatsen.

# Kammarrätten i Göteborg 2340–18

Skrivet av Peter Krohn


Motiverat att utesluta anbudsgivare på grund av höga skatteskulder

Kommunen gör i kammarrätten gällande att ett krav som den har ställt upp i upphandling om att en anbudsgivare ska vara fri från skuld för svenska skatter och socialavgifter är ett kvalificeringskrav enligt 14 kap. LOU. Ett sådant synsätt innebär att kommunen inte har uteslutit klagandebolaget från deltagande i upphandlingen enligt 13 kap. LOU utan snarare förkastat det på grund av bristande kravuppfyllelse. Det innebär även att krav på kommunicering innan kommunens åtgärd saknas. Kammarrätten bedömer att kontakter mellan kommunen och bolaget innebär att bolaget har fått viss tid att yttra sig över skulder på skattekontot och att bolaget visserligen har uteslutits men att detta likväl varit motiverat och proportionerligt som åtgärd med hänsyn till skatteskuldens storlek. Att tillåta bolaget att delta i upphandlingen trots det som har varit en avsevärd skuld till Skatteverket skulle strida mot likabehandlingsprincipen. Bolagets överklagande ska därför avslås.

# Kammarrätten i Göteborg 2375-18

Skrivet av Ashik Zaman


Tidigare morddom hindrar inte taxiförarlegitimation

Den sökande har nekats taxiförarlegitimation på grund av att denne på 90–talet dömdes till livstids fängelse för mord. Straffet omvandlades senare till 21 års fängelse. Domstolen anger först att mordet bör vara en del av bedömningen av den sökandes lämplighet. Vid denna typ av grova våldsbrott ska inte huvudregeln om att de senaste 3–5 åren ska tas hänsyn till vid bedömningen. Domstolen tar hänsyn till att det gått lång tid sedan brottet, att den sökande anses ha låg risk för återfall i brottslighet och att han inte begått brott sedan ha släpptes fri, med undantag för ett fall av olovlig körning. Sammantaget anser domstolen att den sökande inte kan anses vara så olämplig som taxiförare att han kan nekas legitimation på grund av detta.

# Kammarrätten i Stockholm 7421–18

Skrivet av Peter Krohn


Godkänner att Sahlgrenska kamerabevakar korridorer

Sahlgrenska sjukhuset har sedan tidigare tillstånd till kamerabevakning bl.a. på akutmottagningen men den aktuella ansökan avsåg kamerabevakning av korridorerna utanför intensivvårdsavdelningar. På avdelningarna förekommer ordningsstörningar och ofta vårdas skottskadade patienter på avdelningarna efter att de lämnat akutmottagningen. Kammarrätten tillåter Sahlgrenska att kamerabevaka korridorerna dygnet runt men bilderna får inte spelas in eller sparas eftersom Sahlgrenska inte visat att kamerabevakningen behövs för att utreda brott eller bistå polisen. Bevakningsintresset för fysisk trygghet och säkerhet i korridorerna väger enligt kammarrätten tyngre än intresset för patienter och besökare att inte bli bevakade där.

Kammarrätten i Göteborg 2379–17

Skrivet av Linn C. Tiger


Kammarrätten ogiltigförklarar avtal som ingåtts mellan Stockholms stad och konstnärer

Frågan i målet är om Stockholm stad har haft rätt att direktupphandla konstnärliga gestaltningar med hänvisning till att aktuella uppdrag endast har kunnat fullgöras av en viss leverantör i enlighet med 15 kap. 3 § (ÄLOU) andra stycket andra meningen och 4 kap. 5 § första stycket 2 samma lag. Kammarrätten framhåller att upphandlingar av konstnärliga tjänster särskiljer sig från andra upphandlingar på så sätt att det är konstnärliga eller estetiska värderingar som styr valet av leverantör. Vid sådana förhållanden är det oundvikligt att den upphandlande myndighetens subjektiva uppfattning om vilken konstnär som är bäst lämpad att utföra ett uppdrag till stor del styr valet av leverantör. Kammarrätten finner likväl att stadens konstnärliga program och syfte har haft en allmän utformning vilket inte uppfyller bevisbördan att målet med upphandlingarna har varit att skapa eller förvärva unika konstverk eller unika konstnärliga prestationer. Undantagsbestämmelsen i ÄLOU är inte tillämplig. Eftersom Stockholms stad har genomfört otillåtna direktupphandlingar är förutsättningarna för att ogiltigförklara de avtal som slutits mellan staden och konstnärerna uppfyllda.

# Kammarrätten i Stockholm 4063-18

Skrivet av Ashik Zaman


“Tillåts att nyttja” betyder inte “rätt att nyttja” i fråga om uteplats

Enligt köpeavtalet för bostadsrätten tillåts innehavaren av bostadsrätten “utnyttja 10 kvm av gården för uteplats” och köparen yrkade skadestånd för att uteplatsen visat sig inte ingå i bostadsrätten trots vad säljarna uppgett i samband med köpet. Formuleringen i köpeavtalet anger inte att det rör sig om en “rätt” att utnyttja gården och inte heller utgår någon betalning för nyttjandet. Enligt hovrätten måste köpeavtalet förstås så att uteplatsen varken ingår i bostadsrätten som upplåten mark eller har ingått i överlåtelsen med någon motsvarande rätt. Avtalet bedöms i allt väsentligt på ett korrekt sätt ha speglat det som överlåtelsen avsett och bostadsrätten anses inte avvika från vad som utfästs. Hovrätten fastställer tingsrättens dom.

# Svea hovrätt T 2063–18

Skrivet av Linn C. TigerI vår tjänst kan du läsa mer från Karnov Nyheter och få tillgång till hela domarna med underinstanser. Karnov Nyheter tillhandahåller dagliga nyheter som du kan du anpassa efter vilka rättsområden som intresserar dig. Med rätt personliga inställningar får du genom nyhetstjänsten bara de nyheter som är relevanta för dig, så ofta som du vill ha dem.

 TESTA KARNOV JURIDIK 

TESTA KARNOV KOMMUN

Kommentera