Veckans Nyheter | Aktuella rättsfall v.18


Författare: Karnov Group
Publicerad: 2019-05-03
Ämne: Nyheter

Två män döms för människohandel — sexköpare döms för oaktsam våldtäkt

Tingsrätten dömer två män för människohandel där brottsoffret är en ung rumänsk kvinna. Det anses bevisat att de två männen genom olaga tvång, vilseledande och utnyttjande av kvinnans utsatta belägenhet rekryterat den 18–åriga kvinnan i Rumänien. Därefter har de transporterat kvinnan till Sverige och under ca tre veckors tid under sommaren 2018 inhyst henne i olika lägenheter. Där har kvinnan exploaterats hårt av männen för sexuella ändamål genom att hon sålt sexuella tjänster till ett 100-tals män. De två männen har tillgodogjort sig de närmare 170 000 kr som sexköparna betalat. Männen döms till fängelse tre år och fyra månader respektive två år och tio månader och ska även utvisas ur landet efter det att de avtjänat sina straff. De ska också betala skadestånd till kvinnan. Genom domen döms också 17 män för köp av sexuell tjänst. En av dessa män har köpt sexuella tjänster av kvinnan vid två tillfällen. Efter det andra tillfället skrev han en recension på en internetsida där kvinnans tjänster annonserades och använde då uttrycket ”misstänkt trafficking”. Tingsrätten anser att mannen vid det senare tillfället har haft sådana kunskaper av kvinnans situation att han måste ha insett att det fanns en risk för att kvinnan var föremål för människohandel och därigenom inte medverkade frivilligt i de sexuella handlingarna. Han döms därför för det nya brottet oaktsam våldtäkt som infördes den 1 juli förra året. Han döms även för kränkande fotografering. Påföljden bestäms till ett års fängelse.

# Uppsala tingsrätt B 4530–18

Skrivet av Petter Svensson


Böneutrop innebär inte intrång i den negativa religionsfriheten

Målet rör Polismyndighetens beslut att tillåta böneutrop i offentlig miljö under begränsad tid en gång i veckan. Domstolen anser, efter en bedömning om de motstående intressen som denna typ av bedömning kräver, att böneutropen inte kan ses som ett intrång i de klagandes negativa religionsfrihet. De anses även vara förenliga med de intressen som ska beaktas enligt ordningslagen. I denna bedömning har det varit viktigt att det rör sig om 3 minuter och 45 sekunders sändning en dag i veckan.

# Kammarrätten i Göteborg 5873–18

Skrivet av Peter Krohn


Bevara gravar vid Kronospinnhus väger tyngre än att bygga bostäder

I Norrköping ligger ett av landets ursprungliga Kronospinnhus och i anslutning till det två begravningsplatser för de kvinnor och barn som var intagna på spinnhuset. Riksbyggen ansökte om tillstånd att ta bort gravarna för att bygga nya bostäder på platsen. Riksantikvarieämbetet yttrade sig i målet. Sammantaget finner kammarrätten med hänsyn till den kulturhistoriska miljön att intresset av att bevara gravarna väger tyngre än Riksbyggens intresse av att bygga bostäder. Att ta bort gravarna skulle enligt kammarrätten medföra oåterkalleliga skador på en kulturhistoriskt mycket värdefull miljö. Överklagandet avslås.

# Kammarrätten i Jönköping 3163–17

Skrivet av Linn C. Tiger


Man döms för folkmord i Rwanda — hovrätten fastställer livstidsstraff

En nu 50-årig svensk medborgare åtalades och dömdes i tingsrätten för folkmord och grovt folkrättsbrott till livstids fängelse. Offren tillhörde folkgruppen tutsi och inträffade i Rwanda 1994. Enligt tingsrätten hade den åtalade haft en ledande roll på lokal nivå och medverkat till mord, mordförsök, människorov och plundring. Han medverkade bland annat till mord eller mordförsök på hundratals personer som tagit skydd i en skola. Hovrätten delar i stort tingsrättens bedömning — och anser att den åtalade haft en ledande roll på lokal nivå och att han medverkat i mord, mordförsök, människorov och plundring. Däremot frikänner hovrätten den åtalade för nio mord och fyra mordförsök. Domen innebär bl.a. att mannen döms för flera hundra mord. Även hovrätten bedömer brottsligheten som folkmord och grovt folkrättsbrott och bestämmer påföljden till livstids fängelse.

# Svea hovrätt B 6814–18

Skrivet av Petter Svensson


Flyttade långt från sina barn efter separation — bristande föräldraansvar

Parterna yrkade få ensam vårdnad om de gemensamma barnen och medgav den andra partens yrkande om umgänge. Mamman gjorde gällande att pappan var olämplig som vårdnadshavare med hänvisning till bl.a. hans umgängeskrets. Pappan anförde att han avslutat det stormiga förhållandet med sin tidigare sambo och vittnen hörda i målet bekräftade att pappan är kärleksfull och engagerad. Hovrätten bedömer att pappan är lämplig som vårdnadshavare och konstaterar att mamman inte tagit sitt föräldraansvar eftersom hon bosatt sig långt från Gotland. Barnen har bott på Gotland hela sina liv där de har sin invanda miljö med familj, vänner, skola och fritidsaktiviteter och med beaktande av kontinuitetsprincipen bedömer hovrätten att det är barnens bästa att bo kvar hos pappan på Gotland. Pappan anförtros ensam vårdnad om barnen och barnen ska enligt hovrätten ha rätt till umgänge med mamman i enlighet med vad pappan har medgivit.

Svea hovrätt T 12094–18

Skrivet av Linn C. Tiger


87-årig man döms för dråp — dödade sambo på hennes begäran

Tingsrätten finner att den tilltalade som är 87 år gammal dödat sin 85-åriga sambo som varit allvarligt sjuk och själv önskat att dö. Gärningen gick till så att den tilltalade med kniv skar sambon i handleden varpå den tilltalade sedan enligt sina uppgifter även försökt ta sitt eget liv. Mot den bakgrunden och med den motivbilden finner tingsrätten att den tilltalades gärning kan bedömas som dråp. Fängelsestraffet bestäms till 1 år med hänsyn både till motivet och den tilltalades dåliga hälsa.

# Ystads tingsrätt B 2887-18

Skrivet av Ashik Zaman


Tredjelandsmedborgare bedöms ha ställning som varaktigt bosatt och får PUT

Av utredningen framgår att klaganden inte fått försörjningsstöd från kommunen men visst bostadsbidrag eftersom hon haft låga inkomster under åren 2015–2017. Sedan augusti 2018 har klaganden en tidsbegränsad heltidsanställning som språklärare hos kommunen och har en månadslön om 30 000 kr. Enligt migrationsdomstolen får klagandens tidsbegränsade anställning anses motsvara en sådan tidsbegränsad anställning med någorlunda säker garanti om förnyelse som förarbetena tar sikte på. Månadslönen är enligt migrationsdomstolen tillräckligt hög för at klaganden ska kunna försörja sig själv och dottern fullt ut. Sammantaget bedömer migrationsdomstolen att klaganden uppfyller kraven för ställning som varaktigt bosatt i Sverige. Klaganden och hennes dotter beviljas permanent uppehållstillstånd.

# Migrationsdomstolen i Malmö UM 5835–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Svidande JO-kritik mot tingsrätten och polisen efter utdraget våldtäktsmål

I februari 2012 åtalades en man för våldtäkt vid Nacka tingsrätt. Mannen häktades i sin utevaro – vilket dock polisen blev varse om först i slutet av 2016 varpå mannen efterlystes. Inga aktiva åtgärder vidtogs för att söka efter mannen och verkställa häktningsbeslutet. Han kom självmant till tingsrättens huvudförhandling i september 2017 – mer än fem och ett halvt år efter att åtal väcktes – där han frikändes. JO är mycket kritisk till att tingsrätten inte vidtog tillräckliga kontrollåtgärder under flera års tid och till att stämning i målet utfärdades mer än fem år efter att stämningsansökan kom in till domstolen. Tingsrätten kritiseras också för att man inte säkerställde att polisen tagit emot häktningsbeslutet och för bristfällig dokumentation av kontakter med åklagaren. Polismyndigheten kritiseras bl.a. för att man utöver en efterlysning inte vidtog några åtgärder för att verkställa tingsrättens beslut om utevarohäktning. Det finns inte tillräcklig grund för att kritisera Åklagarmyndighetens handläggning, men JO framhåller att alla myndigheter i rättskedjan har ett ansvar att agera så att häktningsbeslut kan verkställas och att huvudförhandling hålls inom skälig tid.

# Riksdagens ombudsmän JO 6643-17

Skrivet av Petter SvenssonI vår tjänst kan du läsa mer från Karnov Nyheter och få tillgång till hela domarna med underinstanser. Karnov Nyheter tillhandahåller dagliga nyheter som du kan du anpassa efter vilka rättsområden som intresserar dig. Med rätt personliga inställningar får du genom nyhetstjänsten bara de nyheter som är relevanta för dig, så ofta som du vill ha dem.

 TESTA KARNOV JURIDIK 

TESTA KARNOV KOMMUN

Kommentera