Veckans Nyheter | Aktuella rättsfall v.15


Författare: Karnov Group
Publicerad: 2019-04-15
Ämne: Nyheter

Umgänge med pappan ska inte verkställas mot 12-årings vilja

I en dom 11 april 2016 beslutades att dottern skulle ha umgänge med pappan genom fysiska möten och umgänget genomfördes fram till slutet av 2017 när dottern skrev ett brev till pappan där hon förklarade att hon inte längre ville träffa honom. Sedan dess har dottern bara kontakt med pappan via telefon. Dottern är tolv år och hovrätten konstaterar att parterna är överens om att dottern skulle må dåligt av att tvingas till ett umgänge hon inte önskar. Hovrätten beslutar att domen om umgänge för närvarande inte ska verkställas. Umgänge kan istället utövas genom en frivillig lösning utifrån dotterns vilja men hovrätten ser för tillfället inte något realistiskt alternativ för att få till stånd fysiska möten.

# Hovrätten för nedre Norrland ÖÄ 1215–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Ändrade uppgifter om bilsprängningarna i Göteborg — anses inte övertygande

Under hösten 2016 detonerade flera handgranater under bilar i Göteborg och sprängningarna fick relativt omfattande skador. I egenskap av ledare för Bandidos MC åtalades klaganden för att ha anstiftat gärningarna och han dömdes mot sitt nekande till bland annat anstiftan till mordförsök. Hovrätten ändrade domen så att klaganden dömdes för anstiftan av försök till grov misshandel vilket innebar att fängelsestraffet sattes ned. Klagandens överklagade i skadeståndsdelen avvisades eftersom det kommit in för sent. Enligt klaganden har den av de andra åtalade, var uppgifter som domstolarna främst grundade domarna på, ljugit i samband med brottmålsdomarna. Av utredningen framgår att den andra åtalade återtagit de aktuella uppgifterna och förklarat att han ljög som hämnd för att klaganden utsatt honom för misshandel. Den andra åtalade gjorde gällande att han fått hjälp av polisen att bygga upp sin historia. Högsta domstolen konstaterar att det förflutit lång tid innan den andra åtalade ändrat sina uppgifter och sammantaget finner Högsta domstolen att de ändrade uppgifterna inte är övertygande. Det anses inte sannolikt att klaganden skulle ha frikänts om den nya utredningen lagts fram i brottmålet och Högsta domstolen avslår resningsansökan.

# Högsta domstolen Ö 4417–17

Skrivet av Linn C. Tiger


Åklagare tog inte tillräcklig hänsyn till den åtalades funktionsnedsättning — får kritik av JO

En åklagare inledde förundersökning och väckte åtal mot en 22-årig man med en svår intellektuell funktionsnedsättning och en utvecklingsnivå som motsvarar en ålder på 2-4 år. Åtalet rörde grov misshandel mot en anställd vid det LSS-boende mannen bodde på. Tingsrätten frikände mannen då gärningen framstod som ett omedvetet handlande som skett enbart på grund av dennes funktionsnedsättning. JO uttalar att det i det aktuella fallet fanns utrymme att avsluta förundersökningen redan av det skälet att en rättsprocess inte borde genomföras med hänsyn till mannens intellektuella funktionsnedsättning. Åklagaren i fallet kritiseras av JO för att han inte fördjupade sitt underlag för att få en bättre bild av mannens funktionsnedsättning och vårdsituation.

Riksdagens ombudsmän JO 6223–17

Skrivet av Petter Svensson


Elev fick inte yttra sig innan beslut om avstängning — beslutet undanröjs

Efter en mycket allvarlig incident i anslutning till skoldagens avslut 23 januari 2019 beslutade rektorn den 24 januari att stänga av eleven från all undervisning 25–30 januari samma år. Händelsen kom till skolans kännedom 24 januari och efter att en kortare utredning genomförts togs beslutet om avstängning som bedömdes nödvändig med hänsyn till andra elevers trygghet samt risken för hämndaktion. Eleven informerades inte och gavs inte tillfälle att yttra sig men enligt skolan hade elevens vårdnadshavare fått yttra sig i telefonsamtal med rektorn den 25 januari. Skolan gjorde en orosanmälan till socialtjänsten den 24 januari och eleven erbjöds kompensation för missad undervisning. Det står klart att eleven inte fått tillfälle att yttra sig innan avstängningsbeslutet och förvaltningsrätten konstaterar att det saknats förutsättningar för rektorn att fatta det aktuella beslutet. Vad rektorn anfört till stöd för att underlåta detta ger enligt förvaltningsrätten inte skäl för en annan bedömning och förvaltningsrätten undanröjer beslutet om avstängning.

Förvaltningsrätten i Stockholm 4598–19

Skrivet av Linn C. Tiger


Efterfrågade vem som lämnat uppgifter om ett register med romer

DN publicerade juni 2017 i sin nätupplaga en artikel med rubriken ”EU-migranterna nekas boklån på biblioteket” som rört Karlstads stadsbibliotek. Den tilltalade var vid tidpunkten för tingsrättens prövning chef för stadsbiblioteket. Åklagaren har gjort gällande att hon frågat den aktuella journalisten vem som lämnat uppgifter till tidningen för offentliggörande och därmed brutit mot tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens förbud mot efterforskning. Tingsrätten framhöll att den tilltalade också själv uppgett att hon efterfrågat varifrån journalisten fått uppgifterna. Enligt tingsrättens mening har omständigheterna varit sådana att det kan hållas för visst att frågorna syftade till att hon ville få upplysning om vem som var källan till uppgifter om ett register innehållande personer med romskt ursprung. Hon dömdes av tingsrätten för brott mot TF och brott mot YGL med dagsböter som påföljd -  vilket hovrätten fastslår.

# Hovrätten för Västra Sverige B 5057-18

Skrivet av Ashik Zaman


Avdrag från ålderspension för uppehälle i tyskt häkte

Vid tiden för förvaltningsrättens prövning av målet befann sig sökanden i tyskt häkte och yrkade att kostnader inte skulle dras från pensionen för s.k. uppehälle i svenskt fängelse eftersom han inte befunnit sig i Sverige. Han har framfört att avdraget för honom ter sig ologiskt när det är tysk kriminalvård som står för hans kostnader för uppehälle. Förvaltningsrätten framhöll att Pensionsmyndigheten i anledning av sökandens intagning har beslutat att betalning ska ske genom avdrag från ålderspensionen med 30 kr per dag. Enligt aktuell bestämmelse i SFB föreligger en skyldighet att betala uppehälle för den som är häktad eller intagen i anstalt. Förvaltningsrätten har liksom Kriminalvården ansett att detta villkor är uppfyllt beträffande sökanden oavsett om hans finns i tyskt eller svenskt häkte. Vad sökanden har anfört om att tysk kriminalvård och inte svensk står för hans kostnader saknar enligt förvaltningsrätten rättslig betydelse.

Kammarrätten i Göteborg 113-19

Skrivet av Ashik Zaman


Giltig ursäkt för ny prövning krävs inte i vissa fall — Migrationsöverdomstolen upphäver dom

Migrationsverket beslutade i oktober 2016 att avslå MA:s ansökan om uppehållstillstånd och utvisa honom till Afghanistan. I december inkom han med en anmälan om verkställighetshinder och åberopade att han konverterat till kristendomen och därför riskerade att dödas vid ett återvändande. Migrationsdomstolen gjorde gällande att MA visserligen hade gjort risken för illabehandling antaglig i enlighet med 12 kap. 19 § utlänningslagen. Men eftersom han inte ansågs uppfylla kravet på giltig ursäkt enligt samma bestämmelse fann man att det saknades förutsättningar att bevilja ny prövning av frågan om uppehållstillstånd. Migrationsöverdomstolen gör emellertid en annan bedömning. I en situation där det finns skälig anledning att anta att utlänningen skulle vara i fara att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning – krävs enligt Migrationsöverdomstolen inte att man visar giltig ursäkt för att en ny prövning ska beviljas. I sådana fall skulle inte det absoluta verkställighetsförbudet enligt 12 kap. 1 § utlänningslagen kunna upprätthållas och Sverige skulle riskera att bryta mot Europakonventionen och andra förpliktelser. Mot den bakgrunden upphäver Migrationsöverdomstolen migrationsdomstolens dom och beviljar MA ny prövning av frågan om uppehållstillstånd. Målet återförvisas till Migrationsverket.

# Migrationsöverdomstolen UM 12194–18

Skrivet av Petter Svensson


Nekas uppgifter från SÄPO-akt för att skriva spionbok

Sökanden har framfört att han är amerikansk advokat och författare till två böcker som handlar om spioner under andra världskriget. Han har hos Riksarkivet begärt att få ta del av innehållet i SÄPO:s akt rörande en svenskamerikan född år 1889. Riksarkivet har avslagit begäran men beviljat honom de handlingar/uppgifter som Riksarkivet bedömt inte omfattas av sekretess. Sökanden har i kammarrätten framfört att han antar att personen inte bara var en spion men också en hjälte och att han därför vill skriva en bok om honom. Han har uppgett sig vara villig att skicka över sitt färdiga manuskript till SÄPO för att få deras godkännande och kan även byta ut eventuella namn vid behov. Kammarrätten anser dock I likhet med Riksarkivet att sekretess gäller för de uppgifter som inte tidigare lämnats ut. Överklagandet avslås.

# Kammarrätten i Stockholm 1736-19

Skrivet av Ashik ZamanI vår tjänst kan du läsa mer från Karnov Nyheter och få tillgång till hela domarna med underinstanser. Karnov Nyheter tillhandahåller dagliga nyheter som du kan du anpassa efter vilka rättsområden som intresserar dig. Med rätt personliga inställningar får du genom nyhetstjänsten bara de nyheter som är relevanta för dig, så ofta som du vill ha dem.

 TESTA KARNOV JURIDIK 

TESTA KARNOV KOMMUN

Kommentera