Veckans Nyheter | Aktuella rättsfall v.14


Författare: Karnov Group
Publicerad: 2019-04-10
Ämne: Nyheter

Saklig grund för uppsägning när arbetstagare inte följde instruktioner

Arbetstagaren hade en tillsvidareanställning på HVB-hemmet för ensamkommande flyktingbarn och Arbetsdomstolen finner det visat att arbetstagaren vid flera tillfällen vägrat att utföra arbetsuppgifter som hon tilldelats av arbetsledaren, bl.a. att städa en toalett för att den hade använts av barn av viss etnicitet. Hon har även kastat en telefon i golvet så att den gick sönder, skrikit och gråtit inför barnen som blev oroliga och lämnat arbetsplatsen innan arbetspasset var slut. Efter konflikt mellan arbetsledaren och arbetstagaren höll arbetsgivarens företrädare ett medarbetarsamtal med arbetstagaren där hon uppmanades lyssna på arbetsledarens instruktioner, sluta bete sig kränkande och olämpligt på arbetsplatsen samt inte avvika från arbetet i förtid. Vid mötet uttryckte arbetstagaren att hon inte tänkte ta order från arbetsledaren. Efter fler konflikter beslutade arbetsgivaren att avskeda arbetstagaren med hänvisning till tidigare varningar och att hennes beteende inte förbättrats.

Arbetsdomstolen anser inte att det som kan läggas arbetstagaren till last innebär att hon grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren men däremot bedöms arbetsgivaren ha haft saklig grund för uppsägning. Det är för HVB-verksamheten centralt att barnen känner sig trygga och att arbetstagare gör skillnad på barn utifrån etnicitet är enligt Arbetsdomstolen oacceptabelt. Det står klart att arbetstagaren inte ansett att det funnits skäl för henne att ändra hennes ifrågasatta beteende på arbetsplatsen. Arbetsgivaren förpliktas betala skadestånd.

# Arbetsdomstolen 2019 nr 20

Skrivet av Linn C. Tiger


Ensamstående mamma utlämnas till Turkiet för verkställighet av fängelsestraff

Turkiet begärde få den tilltalade utlämnad för verkställighet av fängelsestraff med åberopande av dom enligt vilken hon dömts till fängelse åtta år och fyra månader för anstiftan till rån samt olaga frihetsberövande. Den tilltalade motsatte sig utlämnande och anförde att hon lider av psykisk ohälsa samt att hon är ensamstående med en 11-årig dotter som skulle ha svårt att klara sig utan sin mamma. Det står klart att Turkiet har tillträtt den europeiska utlämningskonventionen och domen mot den tilltalade kan enligt Högsta domstolen inte anses uppenbart oriktig. Vad som framkommit om den tilltalades hälsotillstånd och personliga förhållanden utgör inte hinder mot utlämning. Även om förhållandena i turkiska fängelser, enligt rapporter i målet, inger betänkligheter konstaterar Högsta domstolen att Europadomstolens praxis inte ger stöd för att utlämning till Turkiet skulle strida mot Europakonventionen. Sammantaget finner Högsta domstolen att det saknas hinder mot ett utlämnande av den tilltalade för verkställighet av fängelsestraff i Turkiet.

# Högsta domstolen Ö 426–19

Skrivet av Linn C. Tiger


Upphäver Kemikalieinspektionens beslut om nöddispens gällande förbjudet växtskyddsmedel

I slutet av december 2018 beslutade Kemikalieinspektionen att ge Svenska Betodlarna dispens att använda ett förbjudet växtskyddsmedel för odling av sockerbetor men Naturskyddsföreningen överklagade. Enligt mark- och miljödomstolen har Naturskyddsföreningen haft rätt att överklaga beslutet. Med beaktande av storleksordningen av det förväntade skördebortfallet, risken för skador på pollinerande insekter och med beaktande av försiktighetsprincipen bedömer mark- och miljödomstolen att det inte finns förutsättningar för dispens. Kemikalieinspektionens beslut upphävs och domstolens tidigare beslut om inhibition fortsätter att gälla.

# Mark- och miljödomstolen i Nacka M 968–19

Skrivet av Linn C. Tiger


Proportionerligt med licensjakt på tre lodjur

Länsstyrelsen beslutade om licensjakt, tre lodjur, för att reglera storleken på lodjurspopulationen och minska risken för negativ inverkan på tamdjur samtidigt som målen för lodjursstammens utveckling beaktas. Någon annan lämplig lösning än licensjakt för att uppnå syftet har inte framkommit och kammarrätten finner att den beslutade licensjakten inte försvårar upprätthållandet av en god bevarandestatus för lodjursbeståndet. Då samtliga förutsättningar bedöms uppfyllda för licensjakt bedömer kammarrätten att länsstyrelsen har haft fog för sitt beslut om licensjakt efter tre lodjur och beslutet anses proportionerligt med hänsyn till lodjursstammens storlek. Länsstyrelsens överklagande får bifall.

# Kammarrätten i Sundsvall 389–19

Skrivet av Linn C. Tiger


Vittnesuppgifter avgörande i mål om gravsättning

Frågan var vem av parterna som skulle ges företräde att bestämma om gravsättning gällande den avlidne. Den avlidne hade inte lämnat något skriftligt önskemål kring gravsättningen men klaganden gjorde gällande att den numera avlidne tidigare berättat om hur han ville bli kremerad och att askan skulle spridas i minneslunden. Svaranden menade att den avlidnes önskan var att få en traditionell kistbegravning i samma grav som den avlidnes fru. Ett vittne anförde att han hört den numera avlidna berätta att han ville bli kremerad på det sätt som klaganden gjort gällande och kammarrätten konstaterar att det inte bestritts att den avlidne lämnat de uppgifterna. Uppgifterna som lämnats av klaganden och vittnet ska läggas till grund för bedömningen och kammarrätten finner det klarlagt att den avlidnes vilja var att bli kremerad och placerad i minneslund. Till skillnad från underinstansen beslutar kammarrätten att klaganden skulle få bestämma om kremering och gravsättning av den avlidne.

Kammarrätten i Göteborg 5163–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Kinesisk medborgare döms för olovlig underrättelseverksamhet

Den tilltalade, som är kinesisk medborgare, har i Sverige och i andra länder samlat in information om personliga förhållanden beträffande personer av tibetansk härkomst. Denna information har sedan, mot betalning, lämnats över till representanter för den kinesiska staten. Den tilltalade har utgivit sig vara en sympatisör för tibetansk självständighet för att kunna få information om personerna i fråga. Brottet anses vara grovt på grund av att det varit satt i system och pågått under lång tid, samt att det kan komma att orsaka skada för ett stort antal personer. Att Kina är en mycket resursstark totalitär stormakt tas också med i bedömningen. Hovrätten sänker påföljden med 2 månader på grund av att den tilltalade varit underkastad reseförbud med anmälningsskyldighet sedan tingsrättens dom, samt att han förlorat sitt arbete på grund av domen.

# Svea hovrätt B 6913–18

Skrivet av Peter Krohn


Saknas grund för att tilldela veterinär disciplinpåföljd — kammarrätten upphäver dom

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård (ansvarsnämnden) och förvaltningsrätten fann att den ansvariga veterinären agerade försumligt och åsidosatte sina skyldigheter vid behandling av en hund. Ansvarsnämnden beaktade framförallt att veterinären underlåtit att remittera hunden vidare till djursjukhus för vård och fann att det var synnerligen olämpligt att han själv genomförde obduktionen av hunden efter att den avlidit. Veterinären tilldelades därför en disciplinpåföljd i form av en erinran. Kammarrätten konstaterar emellertid att det av ansvarsnämndens beslut inte går att utläsa vad som ligger till grund för bedömningen att hundens tillstånd var tillräckligt stabilt för att kunna transporteras till djursjukhus. Det kan vid dessa förhållanden inte anses otvetydigt att det var en felbedömning att inte remittera hunden. Kammarrätten bedömer vidare att veterinären inte heller har åsidosatt sina skyldigheter genom att utföra själva obduktionen. Mot denna bakgrund anser kammarrätten att det saknas grund för disciplinpåföljd. Kammarrätten upphäver därför förvaltningsrättens dom och ansvarsnämndens beslut.

# Kammarrätten i Jönköping 1843–18

Skrivet av Petter Svensson


Man döms till 18 års fängelse för att ha mördat sin fru

Både mannen och frun kommer ursprungligen från Afghanistan och frun hade sökt asyl här bara 6 månader innan mordet. Hon hade då uppgett att hon var minderårig och ogift, vilket mannen utnyttjat för att hota henne och tvinga henne att lyda honom. Hon var placerad på ett boende i Stockholm och mannen bodde själv inte i Stockholm, men han reste ofta till Stockholm för att besöka henne. Vid ett av dessa möten ströp han henne och grävde ner henne i ett skogsparti i Hökarängen. Domstolen anser att åklagaren lyckats visa att han begått gärningen, trots att vittnesiakttagelser saknats. Domstolen anser det dock inte visat att den tilltalade haft något hedersmotiv till mordet. Han döms till 18 års fängelse och utvisning utan rätt att återvänd till Sverige.

# Södertörns tingsrätt B 8541–16

Skrivet av Peter KrohnI vår tjänst kan du läsa mer från Karnov Nyheter och få tillgång till hela domarna med underinstanser. Karnov Nyheter tillhandahåller dagliga nyheter som du kan du anpassa efter vilka rättsområden som intresserar dig. Med rätt personliga inställningar får du genom nyhetstjänsten bara de nyheter som är relevanta för dig, så ofta som du vill ha dem.

 TESTA KARNOV JURIDIK 

TESTA KARNOV KOMMUN

Kommentera