Veckans Nyheter | Aktuella rättsfall v.13


Författare: Karnov Group
Publicerad: 2019-03-29
Ämne: Nyheter

Gymnasieelev fick inte tillfälle att yttra sig före beslut om avstängning

Nämnden beslutade i februari 2019 att stänga av klaganden från undervisningen vid gymnasiet till och med 30 juni 2019. Beslutet föregicks av en kortare avstängning som blev förlängd. Det aktuella beslutet motiverades med att klaganden utsatt elever och personal på skolan för kränkande behandling och att hans beteende fortsatt trots flera samtal. Klaganden invände att han tackat ja till erbjuden hjälp, att det inte varit fråga om ett mönster och framhöll att han inte erbjudits kompensation för den undervisning han missar under vårterminen. Även om de uppgifter som beslutet grundas på är allvarliga konstaterar förvaltningsrätten att klaganden inte getts tillfälle att yttra sig innan nämnden fattade beslutet om förlängd avstängning. Kravet på att en elev ska få tillfälle att yttra sig innan ett beslut om avstängning fattas har enligt förvaltningsrätten inte uppfyllts. Mot bakgrund av detta beslutar förvaltningsrätten att upphäva beslutet om avstängning.

Förvaltningsrätten i Stockholm 6114–19

Skrivet av Linn C. Tiger

Jan Melander, Karnov Kommuns skoljuridiska expert, kommenterar förvaltningsrättens beslut.

-Fallet åskådliggör en viktig förvaltningsrättslig princip nämligen att beslut som innebär en tvångsåtgärd normalt inte får fattas innan den som berörs av det får möjlighet att yttra sig. Detta gäller även, som i detta fall, förlängning eller förnyelse av en tidigare beslutad tvångsåtgärd. Inget hindrar att tiden för yttrande i detta fall sätts kort, så länge det finns en reell möjlighet för eleven och vårdnadshavare att på ett rimligt sätt avge ett yttrande, säger Jan Melander.


16 års fängelse för styckmord i Kalix

Den tilltalade har varit bekant med sitt offer och har framfört att han handlade i nödvärn då han med en yxa dödat mannen på det asylboende i Kalix där de båda bott. Den tilltalade har enligt utredningen styckat offrets kropp varpå armar, ben och huvudet senare hittades vid en avfallsanläggning. Utredningen ger för handen att den tilltalade inte varit utsatt för ett direkt angrepp från den andre mannen och han har därför inte haft rätt att bruka våld som ett led i ett försvar. Utredningen ger även anledning att utgå från att den andre mannen varit liggande i sängen då angreppet med yxan påbörjades. Tingsrätten finner att mannen ska dömas till 16 års fängelse och att han därutöver ska betala skadestånd till anhöriga samt utvisas från Sverige med återreseförbud.

Haparanda tingsrätt B 792-18

Skrivet av Ashik Zaman


Ingen försäkringsersättning efter påstått rån

Mannen anmälde till if att rånats på vissa föremål men If nekade försäkringsersättning med hänvisning till att det inte var sannolikt att det förelåg något försäkringsfall. Utredningen visar att mannen och förhörspersonerna ändrat eller anpassat sina utsagor till varandras under processens gång. Enligt hovrätten framstår det exempelvis som osannolikt att mannen skulle ha fått behålla sin mobiltelefon vid råntillfället pga. att han installerat “hitta min Iphone”. Det står även klart att mannen begått brott efter den påstådda händelsen som han dömts för, vilket hovrätten inte kan bortse ifrån. Vid en sammantagen bedömning finner hovrätten att mannen inte har gjort det klart mer sannolikt att han har blivit utsatt för påstått rån än att så inte är fallet. Med ändring av tingsrättens dom beslutar hovrätten att ogilla talan om försäkringsersättning.

# Svea hovrätt T 7410–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Avtal som slutits om boende för hemlösa borde ha upphandlats enligt LOU

Kommunen kom att sluta ett avtal med ett fastighetsbolag om att hyra bostäder som kommunen hade för avsikt att hyra ut till hemlösa. Bostäderna var ännu inte uppförda vid upphandlingen och kommunen var av uppfattningen att man inte behövde upphandla avtalet. Kammarrätten framhåller att det aktuella avtalet har inslag av såväl tjänst som byggentreprenad och därmed är ett s.k. blandat avtal enligt LOU. Vid ett blandat avtal ska upphandlingen enligt 2 kap. 2 § LOU genomföras i enlighet med bestämmelserna för det slag av upphandling som är huvudföremålet för avtalet. Kammarrättens bedömning är att det huvudsakliga syftet med avtalet är att uppföra ett byggnadsverk och rätten framför därvid att kommunen också har utövat ett bestämmande inflytande över projekteringen vid bostadsbyggnationen. Avtalet borde därför ha upphandlats och har ingåtts i strid med LOU, varför kammarrätten nu förklarar det ogiltigt.

Kammarrätten i Göteborg 4397-18

Skrivet av Ashik Zaman


Olika uppgifter om när förhållandet började innebär inte att det är skenäktenskap

Med hänvisning till att klaganden och hans fru lämnat motstridiga uppgifter om deras förhållande bedömde Migrationsverket att det var fråga om ett skenäktenskap och klagandens ansökan om uppehållstillstånd pga. anknytning till frun avslogs. Det är ostridigt att det föreligger ett civilrättsligt giltigt äktenskap mellan klaganden och hans fru. Migrationsdomstolen delar inte Migrationsverkets bedömning utan anser att paret lämnat uppgifter om sina personliga förhållanden som i allt väsentligt är samstämmiga. Vid en sammantagen bedömning finner migrationsdomstolen att Migrationsverket inte har gjort sannolikt att äktenskapet ingåtts uteslutande i syfte att ge klaganden uppehållstillstånd. Migrationsdomstolen beviljar klaganden permanent uppehållstillstånd.

Migrationsdomstolen i Malmö UM 2462–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Fågelorganisationer har klagorätt gällande beslut om nätkoncession

Nätkoncession meddelades för luftledning i syfte att ansluta planerade vindkraftparker i området till regionnätstationen. Föreningarna överklagade och anförde att luftledningen kommer att gå igenom revir för kungsörn och att underlaget inte var tillräckligt för att bedöma vilka fågelarter som kommer att påverkas. Mark- och miljödomstolen avvisade föreningarnas överklaganden. I det aktuella målet uppkommer frågor kring miljöpåverkan och Mark- och miljööverdomstolen bedömer att miljöorganisationer har rätt att klaga på beslutet om nätkoncession. Föreningarna uppfyller kriterierna i miljöbalken och har alltså haft rätt att överklaga. Mark- och miljööverdomstolen upphäver underinstansens dom och återförvisar målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt behandling.

Mark- och miljööverdomstolen M 2080–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Hinder mot utlämning till Iran för verkställighet av fängelsestraff

Islamiska republiken Iran begärde få mannen utlämnad för verkställighet av fängelsestraff för påstått bedrägeribrott. Enligt den åberopade domen hade mannen köpt stora mängder ris och gryn med förfalskade och stulna checkar. Mannen var inte närvarande vid rättegången, har inte tagit del av kallelsen till förhandlingen eller fått del av domen och det är inte klarlagt om han företrätts av försvarare. Det är enligt Högsta domstolen oklart om mannen kan angripa domen med något rättsmedel och sammantaget bedömer Högsta domstolen att domen föranleder allvarlig erinran. Det finns därför hinder mot utlämning av mannen och saknas anledning att uttala sig om det finns även andra hinder mot utlämning.

Högsta domstolen Ö 6138–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Saknas förutsättningar för umgänge med pappa som avtjänar fängelsestraff

Tingsrätten beslutade att vårdnaden om parternas dotter även fortsättningsvis skulle vara gemensam och att dottern skulle ha visst umgänge med pappan. Efter tingsrättens dom har pappan dömts till tio års fängelse och hovrätten finner att pappan genom de handlingar han dömts för allvarligt brustit i sin roll som vårdnadshavare, även om handlingarna inte varit riktade mot dottern eller mamman. Samarbetet mellan parterna har under många år varit problematiskt och med hänsyn till fängelsestraffet kommer pappan att ha en mycket begränsad möjlighet att aktivt utöva vårdnaden om dottern. Mamman anförtros ensam vårdnad om dottern. Det umgänge som varit mellan pappan och dottern har enligt utredningen inte varit särskilt stabilt och hovrätten delar familjerättens bedömning att ett umgänge riskerar att allvarligt skada dotterns välmående och utveckling. Hovrätten bedömer att det för närvarande saknas förutsättningar att besluta om ett reglerat umgänge och tingsrättens dom ändras i enlighet med domslutet.

Svea hovrätt T 7154–17

Skrivet av Linn C. TigerI vår tjänst kan du läsa mer från Karnov Nyheter och få tillgång till hela domarna med underinstanser. Karnov Nyheter tillhandahåller dagliga nyheter som du kan du anpassa efter vilka rättsområden som intresserar dig. Med rätt personliga inställningar får du genom nyhetstjänsten bara de nyheter som är relevanta för dig, så ofta som du vill ha dem.

 TESTA KARNOV JURIDIK 

TESTA KARNOV KOMMUN

Kommentera