Veckans Nyheter | Aktuella rättsfall v.12


Författare: Karnov Group
Publicerad: 2019-03-25
Ämne: Nyheter

Rektor meddelas varning för att ha filmat åttaårings utbrott i skolan

Skolinspektionen anmälde rektorn för att han vid två tillfällen filmat en åttaårig elev när denne befann sig i ett upprört tillstånd och var utåtagerande. Rektorn anförde att han filmat för att kunna visa föräldrarna vad som hänt och att han agerat inom ramen för rektorns särskilda arbetsmiljöansvar. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att en person med lärarlegitimation kan meddelas varning för agerande utanför lärarrollen om personen genom agerandet visat sig mindre lämplig att bedriva undervisning. Även om det var fråga om en enstaka händelse för drygt fem år sedan bedömer Högsta förvaltningsdomstolen att agerandet inneburit en allvarlig kränkning av elevens värdighet och rektorn meddelas en varning.

Högsta förvaltningsdomstolen 2238–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Lade ut annans namn och telefonnummer i sexannons

Hovrätten framhåller att det är klarlagt att någon har lagt ut målsägandens namn och telefonnummer på sexsida/dejtingsida på internet och att tre män kontaktat henne med anledning av annonsen. Den tilltalade kvinnan har i sms-konversation erkänt och framfört att det var hon som lagt ut annonsen och att det varit avsett som ett skämt men att hon likväl gått över gränsen. Hon har också kommit att be målsäganden att inte polisanmäla saken. Den tilltalade har senare vid tingsrätten emellertid förnekat att hon stått bakom gärningen. Hovrätten bedömer nu att den tilltalade måste anses skyldig och understryker att det varit fråga om ett hänsynslöst beteende, varför gärningen ska bedömas som ofredande och föranleda ett måttligt bötesstraff. Målsäganden tillerkänns vidare ett skadestånd med 5 tkr.

Hovrätten för Västra Sverige B 1054-19

Skrivet av Ashik Zaman


Tolk har rätt till ersättning för förberedelsearbete inför tvist av svår beskaffenhet

Frågan i målet gäller om tolken har rätt till tolkersättning för fyra timmars förberedelsetid. Tolken anförde att tvistemålet, om försäkringsersättning för reparation av en segelyacht som skadats under en storm i Västindien, krävt en hel del kunskap i ett fackområde han inte var bekant med sedan tidigare. Justitiekanslern ifrågasatte inte den tid som tolken lagt ned men gjorde gällande att utredningen inte visade att målets komplexitet varit sådan att taxan skulle överskridas. Högsta domstolen konstaterar att tolkuppdraget rimligen kunde antas avse ett stort antal facktermer gällande konstruktion och reparation av en specialbyggd segelyacht. Mot bakgrund av detta bedömer Högsta domstolen att uppdraget får anses ha krävt förberedelsearbete som går utöver vad som är normalt och får anses ha varit av särskilt svår beskaffenhet. Skälig tid för förberedelse får enligt Högsta domstolen bedömas vara två timmar utifrån utredningen i målet. Tolken tillerkänns ytterligare ersättning av allmänna medel med 1 098 kr, utifrån hans yrkande om ersättning enligt den lägre ersättningsnivån.

# Högsta domstolen Ö 3081–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Kommun ska betala vite om 150 000 kr – åtgärdade inte fuktskador i lägenheter

Nämnden förelade kommunen i egenskap av fastighetsägare att vidta vissa åtgärder i de lägenheter som Migrationsverket hyr, redovisa inventering och upprätta en plan för underhåll. Föreläggandet förenades med vite. Det stod klart att en stor del av lägenheterna drabbats av fukt- och mögelskador och kommunen gjorde gällande att skadorna uppkommit pga. Migrationsverkets klienter. Eftersom Migrationsverket inte svarat på kommunens upprepade kontaktförsök så menade kommunen att det saknats möjlighet att agera. Mark- och miljödomstolen konstaterar att kommunen haft både faktiska och rättsliga möjligheter att följa föreläggandet och det är ostridigt att de påtalade bristerna i lägenheterna inte har åtgärdats. Omständigheten att hyresavtalen upphört och lägenheterna sedan 31 december 2018 är obebodda samt omständigheterna i målet motiverar viss jämkning av vitet. Sammantaget beslutar mark- och miljödomstolen att kommunen ska betala vite om 150 000 kr till staten.

# Mark- och miljödomstolen M 6198–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Livstids fängelse - hovrätten fastställer ansvar för grov våldtäkt och mord i Fagersta

Den 28-årige tilltalade dömdes i tingsrätten för grov våldtäkt och mord på en kvinna vid en gång- och cykeltunnel i Fagersta. Den tilltalade har vid tillfället agerat ihop med en underårig icke straffmyndig person, som visserligen genomfört de sexuella handlingarna, men den tilltalade har själv deltagit genom att hota målsäganden vid det inledande skeendet och också genom att instruera henne om vad hon skulle göra under våldtäkten. Han har därefter gått till angrepp mot hennes hals och bakhuvud vilket ledde till hennes död. Hovrätten fastställer nu tingsrättens dom mot den tilltalade om ansvar för grov våldtäkt och mord och dömer honom till livstids fängelse.

# Svea hovrätt B 997-18

Skrivet av Ashik Zaman


Allvarlig JO-kritik mot socialnämnden

Vice ordföranden i en socialnämnd beslutade att omedelbart omhänderta en ung person enligt 6 § LVU som en följd av att det ansågs sannolikt att ungdomen behövde vårdas enligt 2 och 3 §§ LVU. Samma dag beslutade vice ordföranden att ungdomen skulle placeras på ett s.k. särskilt ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS). Vice ordföranden begärde också polishandräckning för att föra ungdomen till ungdomshemmet. Förvaltningsrätten beslutade att ungdomen skulle ges vård med stöd av 1 § andra stycket och 2 § LVU men avslog nämndens ansökan om vård enligt 3 § LVU – vilket innebär att de särskilda befogenheter som ger SIS rätt att minska de ungas rörelsefrihet inte längre gäller. Efter att domen hade avkunnats fördes ungdomen till ungdomshemmet av polis. Enligt JO borde socialnämndens företrädare ha förstått att den avkunnade domen ändrade förutsättningarna för vården av ungdomen vid ungdomshemmet. De skulle därför ha sett till att ungdomshemmet utan dröjsmål fick information om att ungdomen inte kunde vårdas med stöd av 3 § LVU. JO riktar allvarlig kritik mot socialnämnden för det inträffade. JO riktar också allvarlig kritik mot socialnämnden för att nämnden inte återkallade en begäran om polishandräckning.

# Riksdagens ombudsmän JO 2845–17

Skrivet av Petter Svensson


2-åring får stanna men mamman måste resa tillbaka till Etiopien

Efter att det klarlagts att 2-åringen är barn till den påstådda pappan i Sverige medger Migrationsverket 2-åringen permanent uppehållstillstånd pga. anknytning till sin pappa. Mamman gjorde gällande att hon var medborgare i Eritrea, inte Etiopien, samt att det etiopiska hemlandspass hon visat i samband med den tidigare Schengenviseringen var falskt. Hon anförde att hon bl.a. riskerade könsstympning vid ett återvändande. De handlingar som mamman gett in till stöd för att hon är eritreansk medborgare har enligt migrationsdomstolen lågt bevisvärde i jämförelse med hennes etiopiska hemlandspass. Migrationsdomstolen finner det klarlagt att mamman är etiopisk medborgare och enligt migrationsdomstolen har mamman inte visat att hon riskerar att utvisas från Etiopien vid ett återvändande. Hon bedöms inte ha skyddsskäl. Med beaktande av mammans hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet bedömer migrationsdomstolen att det inte föreligger synnerligen ömmande omständigheter att bevilja henne uppehållstillstånd. Beslutet om utvisning står därför fast gällande henne.

# Migrationsdomstolen i Stockholm UM 5003–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Fängelse på livstid för mord på HA-gård

Tingsrätten har tidigare friat de två tilltalade männen för ett mord på en man som ägt rum på en HA-gård genom att buntband dragits åt så hårt runt mannens hals att han kommit att kvävas ihjäl. Det är enligt utredningen också utrett att mannen före sin död utsattes för våld genom ett flertal slag med ett trubbigt föremål mot nacke, rygg och bakhuvudet. Hovrätten har vid sin prövning funnit att båda de två tilltalade har befunnit på gärningsplatsen i nära tidsanslutning till att mordet genomfördes och har kunnat koppla DNA från den ena av dem på en kofot som påträffades på platsen. En av de tilltalade har även enligt utredningen köpt buntband och kort innan gärningstillfället införskaffat en bil samma dag som mordet ägde rum. Hovrätten bedömer nu att båda de tilltalade ska dömas som gärningsmän för mordet och att påföljden ska bestämmas till fängelse på livstid.

# Hovrätten för Västra Sverige B 3851-18

Skrivet av Ashik ZamanI vår tjänst kan du läsa mer från Karnov Nyheter och få tillgång till hela domarna med underinstanser. Karnov Nyheter tillhandahåller dagliga nyheter som du kan du anpassa efter vilka rättsområden som intresserar dig. Med rätt personliga inställningar får du genom nyhetstjänsten bara de nyheter som är relevanta för dig, så ofta som du vill ha dem.

 TESTA KARNOV JURIDIK 

TESTA KARNOV KOMMUN

Kommentera