Veckans Nyheter | Aktuella rättsfall v.11


Författare: Karnov Group
Publicerad: 2019-03-18
Ämne: Nyheter

Ingår i föräldraansvaret att följa lågstadiebarn till skolan

Frågan i målet var om barnen, sex respektive åtta år gamla, hade rätt till kostnadsfri skolskjuts med skolskjutsfordon. Färdvägen från hemmet till skolan framstår inte som orimligt lång eller särskilt trafikfarlig men kammarrätten finner att barnen inte uppnått tillräcklig mognad för att klara av resan med kollektivtrafik själva. Det är ett för stort ansvar att lägga på en åttaåring att ta hand om en sexåring under resvägen. Med hänsyn till barnens låga ålder får det enligt kammarrätten anses ingå i det vanliga föräldraansvaret att följa barnen till skolan. Vad barnens vårdnadshavare anfört om sin arbetssituation föranleder ingen annan bedömning och kammarrätten beslutar, med upphävande av förvaltningsrättens dom, att barnen inte har rätt till den ansökta skolskjutsen.

# Kammarrätten i Stockholm 7987–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Feltolkade ritningar anses ha godkänts genom beslut om bygglov

Nämnden förbjöd klaganden att fortsätta med de pågående byggnadsarbetena på fastigheten tills dess att omständigheterna utretts. Av ritningarna som hör till ansökan om bygglov framgår att åtgärderna, bl.a. fasadändring, strider mot detaljplanen men det står enligt Mark- och miljööverdomstolen klart att nämnden beviljade bygglovet samt att lovet får anses omfatta alla åtgärder som ansökan innehöll. Att nämnden inte tolkade ritningarna korrekt vid beviljandet kan inte läggas klaganden till last och Mark- och miljööverdomstolen bedömer att de åtgärder som vidtagits inte strider mot det beviljade bygglovet. Nämnden saknade därför stöd för att vid vite förbjuda klaganden att fortsätta arbetet på fastigheten och Mark- och miljööverdomstolen upphäver nämndens beslut.

# Mark- och miljööverdomstolen P 4761–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Kravet på “hederligt levnadssätt” anses inte uppfyllt — Migrationsöverdomstolen undanröjer dom

DO har begått brottslighet av allvarligt slag och har, i stället för att dömas till fängelse, överlämnats till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Det har inte kommit fram något annat än att han fortfarande är föremål för denna vård. Han har inte visat att han inte längre vårdas på grund av risk för återfall i sådan brottslighet. Redan på denna grund kan han, enligt Migrationsöverdomstolens bedömning, inte anses uppfylla kravet på att ha haft och kunna förväntas att komma att ha ett hederligt levnadssätt i medborgarskapslagens mening. Något skäl för att ändå bevilja DO:s ansökan om svenskt medborgarskap har inte kommit fram. Mot den bakgrunden upphävs migrationsdomstolens dom och Migrationsverkets beslut fastställs.

# Migrationsöverdomstolen UM 10656–18

Skrivet av Petter Svensson


Nämnden ska lämna ut uppgifter i begärd skärmdump

Kommunen hänvisade till sekretess och avslog klagandens begäran om att få del av uppgiften om varför hans dotters fritidsplats upphört. Klaganden överklagade och vidhöll begäran samt anförde att han har gemensam vårdnad om dottern med rätt till insyn i hennes angelägenheter. Den handling som nämnden prövat är en sk. skärmdump och kammarrätten konstaterar att det av beslutet inte framgår om nämnden prövat om det fanns andra handlingar som motsvarade klagandens begäran förvarade hos nämnden. Enligt kammarrätten innehåller den sekretessprövade handlingen inte någon uppgift vars röjande kan antas leda till men för den enskilde eller någon närstående. Kammarrätten beslutar att den begärda handlingen ska lämnas ut till klaganden.

# Kammarrätten i Stockholm 9895–18

Skrivet av: Linn C. Tiger


Fråga om rättsplikt att handla till skydd för djur

I tingsrätten dömdes en person för djurplågeri efter att 2 hästar hittats döda med klara tecken på att dessa under senare delen av sitt liv utsatts för lidande på grund av undernäring och vätskebrist. Samtidigt friades en annan person för samma brott. De två personerna levde tidigare tillsammans och hästarna fanns efter uppbrott kvar i det tidigare gemensamma hemmet. Domstolen anser att det varit den person som flyttat som haft ansvaret för att hästarna skötts om. Den som bodde kvar i det tidigare gemensamma hemmet hade inte haft ansvaret för hästarna innan uppbrottet och hade inte heller tagit på sig det vid uppbrottet. Han frias därmed från åtalet om djurplågeri eftersom att domstolen inte anser att han haft rättsplikt att handla till skydd för hästarna.

# Hovrätten för nedre Norrland B 773–18

Skrivet av Peter Krohn


Man döms för styckmord på kvinna

Mannen har tidigare anmälts för våld mot offret när de var ett par, samt andra kvinnor. Domstolen anser det visat bortom rimligt tvivel att han mördat henne och styckat kroppen i hennes sovrum. Han gömde sedan kroppen som inte återfanns förrän året efter att han gömt den. Han döms för mord och brott mot griftefriden. Utöver detta döms han även för bedrägeri på grund av att han efter mordet har tagit ut pengar med offrets bankkort. Påföljden bestäms till 16 års fängelse.

# Västmanlands tingsrätt B 4448–17

Skrivet av Peter Krohn


Korrekt att stänga av våldsam elev från undervisningen

Nämnden beslutade att stänga av eleven från skolan från 14 november 2018 till sista december samma år med hänvisning till att eleven vid tre tillfällen mot andra elever uppvisat beteende som inte kan tillåtas i skolan. Eleven anförde att incidenterna berott på kärleksproblem mellan honom och hans f.d. flickvän men att förhållandet nu är över och därmed också problemen. Skolan hade polisanmält att eleven vid ett tillfälle slagit en annan elev samt skadegörelse på skolans egendom bl.a. krossad fönsterruta. Utredningen visar att eleven efter en kortare avstängning burit iväg den andra eleven inne på skolområdet mot hennes vilja samt uppmanat andra elever som såg händelsen att inte berätta för någon om vad som hänt. Skolan har gett uttryck för att elevens närvaro på skolan utgör ett hot mot både studieron och arbetsmiljön. Sammantaget bedömer förvaltningsrätten att beslutet om avstängning av eleven var korrekt med hänsyn till de upprepade händelserna.

# Förvaltningsrätten i Göteborg 14278–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Man omhändertogs och kroppsvisiterades utan grund — JO riktar kritik mot polisens agerande

En polis omhändertog en man för identifiering, kroppsvisiterade honom och tog hans telefon. Polisen grundade sitt ingripande på att mannen kunde vara efterlyst, bl.a. på grund av att han inte ville identifiera sig. Mannen filmade stora delar av ingripandet men blev upprepade gånger tillsagd att sluta filma. JO slår fast att omständigheterna vid ingripandet inte var sådana att det fanns anledning att anta att mannen var efterlyst – det saknades därför rättsliga förutsättningar för ingripandet. JO betonar vidare vikten av att en polis inte uttrycker sig eller agerar på ett sådant sätt att en enskild uppfattar det som ett tvång att sluta filma eller i övrigt får uppfattningen att han eller hon är skyldig att följa en sådan uppmaning. JO konstaterar att polisens upprepade tillsägelser att sluta filma inte var acceptabla. Mot den bakgrunden kritiseras Polismyndigheten för det felaktiga ingripandet och agerandet i övrigt.

# Riksdagens ombudsmän JO 6506–17

Skrivet av Petter SvenssonI vår tjänst kan du läsa mer från Karnov Nyheter och få tillgång till hela domarna med underinstanser. Karnov Nyheter tillhandahåller dagliga nyheter som du kan du anpassa efter vilka rättsområden som intresserar dig. Med rätt personliga inställningar får du genom nyhetstjänsten bara de nyheter som är relevanta för dig, så ofta som du vill ha dem.

 TESTA KARNOV JURIDIK 

TESTA KARNOV KOMMUN

Kommentera