Veckans Nyheter | Aktuella rättsfall v.1


Författare: Karnov Group
Publicerad: 2019-01-07
Ämne: Nyheter

Karnov Nyheter bevakar och skriver dagligen nyheter gällande domar inom olika rättsområden. Under Veckans Nyheter lyfter vi fram några av veckans mest intressanta rättsfall. Du får en kort sammanfattning av aktuella och relevanta avgöranden från svenska domstolar runtom i landet samt från EU-domstolen och Europadomstolen.


Fotbollsprofilen döms till tre års fängelse för två våldtäkter

Den tilltalade har i media kommit att kallas ”fotbollsprofilen” och har i målet åtalats för våldtäkt mot en kvinna och döms nu för två våldtäkter till tre års fängelse. Åklagaren har gjort gällande att den tilltalade genomfört sexuella handlingar mot målsägandens vilja som bestått i att han penetrerat hennes underliv med fingrar och oralt fört sig på henne. Det ofrivilliga deltagandet i de sexuella handlingarna har bedömts vara en följd av att den tilltalade t.ex. med kraft dragit av henne kläder så att hon tappat balansen. Tingsrättens bedömning är att målsäganden har lämnat en berättelse som är lång, levande och klar, utan några motsägelser. Frågor som har uppstått i målet är varför målsäganden inte ropat på hjälp eller gjorde något för att påkalla annans uppmärksamhet. En annan fråga har varit hur det kommit sig att målsäganden och den tilltalade efter det första påstådda övergreppet gått ut på balkongen för att röka, för att sedan gå tillbaka in i sovrummet där det andra skedet av övergreppen ska ha ägt rum. Målsäganden har förklarat det med att hon känt sig maktlös och varit rädd och chockad. Tingsrätten har funnit att gärningarna visserligen har ett tidsmässigt nära samband men ändå är så pass åtskilda, varför man dömt ut ansvar för två separata våldtäkter.

# Stockholms tingsrätt B 13985-18

Skrivet av Ashik Zaman


99-åring måste flytta från lägenhet efter att ha orsakat störningar

Hyresvärden gjorde gällande att hyresavtalet inte skäligen skulle förlängas eftersom hyresgästen utsatt de andra boende för störningar i form av skrik på hjälp och obehaglig lukt. Hyresgästen anförde att han samarbetade med hemtjänsten som städade och tog ut sopor dagligen och menade att de eventuella problem med lägenhetens skick berodde på hyresvärdens bristande underhåll. Utredningen visar att störningarna har fortsatt även efter sammanträdet i hyresnämnden och hovrätten gör sammanträdet bedömningen att hyresgästen genom att orsaka ljud- och luktstörningar har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet inte skäligen ska förlängas. Överklagandet avslås.

# Svea hovrätt ÖH 7186–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Skiljemannens tidigare rådgivning för annat bolag påverkar inte målets utgång

Skiljedom mellan AMP och Bonnier International Magazines (BIM) meddelades 2014 av skiljenämnden, innefattande skiljemannen utsedd av BIM, och AMP klandrade skiljedomen med påstående om att skiljemannens opartiskthet kunde ifrågasättas. Skiljemannen hade tidigare upprättat rättsutlåtanden i ett annat mål, för ett annat bolag som ingick i samma koncern som BIM. Hovrätten lämnade AMP:s talan utan ifall då skiljemannen inte bedömdes ha lämnat rådgivning åt det andra bolaget samt att det inte framkommit att det funnits några starka kopplingar mellan det andra bolaget och BIM som ingår i en koncern med hundratals bolag. AMP ansökte om resning men Högsta domstolen bedömer att även om skiljemannen lämnat rådgivning i större utsträckning än han medgett vid förhör i hovrätten skulle hovrätten sannolikt inte ha kommit till ett annat slut. Resningsansökan avslås.

Högsta domstolen Ö 5308–17

Skrivet av Linn C. Tiger


Forsränning är inte förevisning av naturområde

Den sökande säljer forsränning med tillhörande guidning och ställer frågan om denna tjänst ska anses vara sådan förevisning av naturområden etc. som ska omfattas av den reducerade skattesatsen 6 %. Forsarna som det rör sig om ligger i ett Natura 2000–område. Nämnden hänvisar till att det är viktigt att de undantag som görs från standardskattesatsen ges begränsad tillämpning. Den anser att det som kunderna köper är ett äventyr, inte en förevisning av naturen, även om sådana inslag ändå förekommer. Tjänsten kan inte anses falla under det aktuell undantaget.

# Skatterättsnämnden dnr 13–18/I

Skrivet av Peter Krohn


Linbana utgör inte byggnadsverk och omfattas inte av PBL:s hänsynsregler

Klagandena lämnade klagomål till nämnden gällande en linbana som uppförts på lekplatsen som gränsade till deras tomt och menade att placeringen var olämplig samt att de inte skulle ha köpt sin tomt om de vetat om att linbanan skulle uppföras där. Enligt mark- och miljödomstolen kan linbanan inte anses utgöra byggnad eller annan anläggning som omfattas av bygglov och utgör inte ett byggnadsverk. Det innebär att lokaliseringen, placeringen, utformningen och användningen av linbanan inte omfattas av hänsynsreglerna i PBL. Nämnden har enligt mark- och miljödomstolen haft fog för sitt beslut att avsluta klagomålsärendet utan åtgärd. Överklagandet avslås.

#: Mark- och miljödomstolen i Växjö P 4831–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Folkbokföringsbeslut ska göras om efter misstag

En kvinna flyttade till Sverige tillsammans med hennes son. Trots att hon och fadern till sonen båda var vårdnadshavare registrerades hon som ensam vårdnadshavare. Skatteverket har efter detta fattat beslut om namnändring och folkbokföring där hon varit den enda vårdnadshavaren som ansökt. Efter ändring har fadern registrerats som vårdnadshavare och frågan i detta mål är om namnändringen och folkbokföringen ska ändras eller göras om på grund av att hans rättigheter som vårdnadshavare har förbisetts genom misstag. Domstolen anger att de beslut som Skatteverket tagit rörande sonen är sådana som båda vårdnadshavarna har rätt att vara delaktiga i. Målet visas åter till Skatteverket för handläggning med hänsyn tagen till de nya omständigheterna.

#: Kammarrätten i Jönköping 1856–18

Skrivet av Peter Krohn


28-årig man döms till livstids fängelse för ”viaduktsmordet”

En 28-årig man döms i målet för grov våldtäkt och mord avseende en kvinna i Fagersta. Kvinnans kropp kom att hittas vid en viadukt under sommaren 2018 varvid den tilltalade senare erkänt sina brott. Våldtäkten genomfördes tillsammans med en ytterligare person som inte är straffmyndig och under hot med en soft airgun. Mordet utfördes av den tilltalade genom att han skärde och högg kvinnan med kniv i halsen. Han har i tingsrätten berättat om hur han inspirerats till mordet genom saker han sett på TV och att han ville uppleva en euforisk känsla av att döda likt den som beskrivits för honom i sådant som han sett och hört. Hans påföljd bestäms till livstids fängelse.

Västmanlands tingsrätt B 3666-18

Skrivet av Ashik ZamanI vår tjänst kan du läsa mer från Karnov Nyheter och få tillgång till hela domarna med underinstanser. Karnov Nyheter tillhandahåller dagliga nyheter som du kan du anpassa efter vilka rättsområden som intresserar dig. Med rätt personliga inställningar får du genom nyhetstjänsten bara de nyheter som är relevanta för dig, så ofta som du vill ha dem.

 TESTA KARNOV JURIDIK 

TESTA KARNOV KOMMUN

Kommentera