En ny fas för dataskyddet

För två år sedan skrev Daniel Westman en krönika för Karnov Nyheter som handlade om dataskyddslagstiftningens växande betydelse. Det var då 16 månader kvar till att dataskyddsförordningen (GDPR) skulle börja tillämpas. I efterhand konstaterar han att det blev ...

Läs mer

Veckans Nyheter: 11

Ingår i föräldraansvaret att följa lågstadiebarn till skolan Frågan i målet var om barnen, sex respektive åtta år gamla, hade rätt till kostnadsfri skolskjuts med skolskjutsfordon. Färdvägen från hemmet till skolan framstår inte som orimligt lång eller särskil...

Läs mer

Veckans Nyheter: 10

Peanut inte lämpligt som förnamn Skatteverket avslog genom det överklagade beslutet sökandenas ansökan om att deras barn ska få namnet Elma Peanut. Som skäl för beslutet angavs att namnet Peanut är avvikande och därmed inte lämpligt som förnamn. Förvaltningsrä...

Läs mer
2017-08-17

Vilket utredningsansvar har domstolen i ett överprövningsmål?

Advokat Per-Owe Arfwedson och jur. kand. Erik Edström uppehåller sig kring frågorna om hur en domstol ska göra för att på ett effektivt sätt[...]
Författare: Per-Owe Arfwedson och Erik Edström 
2017-07-06

Barnkonventionen blir svensk lag

Barnrättighetsutredningen har lämnat betänkandet ”Barnkonventionen blir svensk lag” (SOU 2016:19) som föreslår att hela barnkonventionen gör[...]
Författare: Jan Melander
2017-06-16

Nu lanserar vi Skolstödet i Karnov Kommun

Jan Melander är en av Sveriges främsta experter på skoljuridik och juridisk metodik. Han började intressera sig för juridiska frågor kopplad[...]
Författare: Petter Svensson
2017-05-22

Nytt nationellt mål föreslås för funktionsnedsatta

I en nyligen publicerad propositionen konstateras att det alltjämt finns brister gällande jämlikhet i levnadsvillkor och möjligheter till de[...]
Författare: Petter Svensson
2017-05-16

Utköp av part i aktieägaravtal

Till skillnad från exempelvis norsk rätt (se § 4-24 lov om aksjeselskaper) saknar den svenska aktiebolagslagen bestämmelser om en aktieägare[...]
Författare: Carl Svernlöv
2017-05-12

Professor Bertil Bengtsson fyller 91

Idag fyller juridikprofessorn och det f.d. justitierådet Bertil Bengtsson 91 år. Han är en verklig legendar i juristsverige med ett minst sa[...]
Författare: Petter Svensson
2017-05-10

Mer krav i upphandlingar av välfärdstjänster

I mars 2015 tillsatte regeringen Välfärdsutredningen som nu har överlämnat sitt slutbetänkande “Kvalitet i välfärden - bättre upphandling oc[...]
Författare: Petter Svensson
2017-04-24

Stärkt meddelarskydd för ökad insyn

Den 1 juli 2017 träder en ny lag i kraft som ger stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Detta innebär[...]
Författare: Petter Svensson
2017-04-20

Ny förvaltningslag ställer högre krav på myndigheter

Regeringen står i begrepp med att införa en ny förvaltningslag. Man har nyligen överlämnat ett förslag till lagrådet som föreslås träda i kr[...]
Författare: Petter Svensson
2017-03-31

Innovationspartnerskap

1 INLEDNING Att vi har nya upphandlingslagar i Sverige har knappast undgått någon i upphandlingskretsar. Efter en drygt nio månaders förseni[...]
Författare: Olof Larsberger och Björn Bergström
« 6 , 7 , 8