Nytt nationellt mål föreslås för funktionsnedsatta


Författare: Petter Svensson
Publicerad: 2017-05-22
Ämne: Social omsorg och familjerätt

I en nyligen publicerad propositionen konstateras att det alltjämt finns brister gällande jämlikhet i levnadsvillkor och möjligheter till delaktighet för personer med funktionsnedsättning, det gäller möjligheterna att påverka och vara delaktig i demokratin, liksom inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet.

Enligt Statistiska centralbyråns undersökning av situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning har 62 procent av personer med funktionsnedsättning (med och utan nedsatt arbetsförmåga) sysselsättning jämfört med 78 procent av befolkningen totalt. Personer med funktionsnedsättning har även lägre utbildningsnivå än övriga befolkningen. Funktionsnedsättning är vidare en av de vanligaste grunderna för anmälan om diskriminering som inkommer till diskrimineringsombudsmannen (DO) - särskilt vanligt är anmälningar gällande bristande tillgänglighet

I propositionen lämnas förslag till ett nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt. Målet är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. För att nå det nationella målet ska genomförandet av funktionshinderspolitiken inriktas mot fyra områden: principen om universell utformning, befintliga brister i tillgängligheten, individuella stöd och lösningar för individens självständighet, och att förebygga och motverka diskriminering. Universell utformning innebär att samhället utformas så att personer med funktionsnedsättning får möjlighet att verka i vardagen på samma villkor som människor utan funktionsnedsättning. Brister avseende tillgängligheten ska undanröjas för att främja delaktig på samma villkor som den övriga befolkningen. Individuella stöd och lösningar bör i första hand ses som komplement i förhållande till den generella tillgängligheten i samhället. Principen om icke-diskriminering är central i såväl FN:s konventioner om mänskliga rättigheter som i svensk lagstiftning och den nationella politiken.

För att förbättra möjligheten för människor att etablera sig på arbetsmarknaden ser en särskild utredare över möjligheten till så kallade flexjobb och andra möjliga insatser för att möta behoven hos personer vars arbetsförmåga exempelvis varierar över tid. Vidare föreslås att den Specialpedagogiska Skolmyndigheten får i uppdrag att analysera och lämna förslag på stödmaterial för att alla huvudmän, rektorer och förskolechefer ska kunna organisera förskolan och skolan så att alla barn och elever ges möjlighet till hög grad av delaktighet.

För att öka kunskaperna om mänskliga rättigheter och funktionsnedsättning föreslås att en webbaserad utbildning i mänskliga rättigheter, med särskild inriktning på personer med funktionsnedsättning, bör genomföras. Utbildningen bör riktas till anställda i verksamheter inom kommun och landsting.

Här kan du läsa prop 2016/17:188 i sin helhet

Petter Svensson

Petter Svensson ansvarar för tjänsterna Karnov Nyheter och Karnov Kommun

Kommentera