Ny förvaltningslag ställer högre krav på myndigheter


Författare: Petter Svensson
Publicerad: 2017-04-20
Ämne: Offentlig förvaltning

Regeringen står i begrepp med att införa en ny förvaltningslag. Man har nyligen överlämnat ett förslag till lagrådet som föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Syftet bakom den nya lagen är att ytterligare stärka enskildas rättssäkerhet genom att de nuvarande reglerna reformeras och moderniseras. Vissa allmänna förvaltningsrättsliga principer (såsom legalitet och objektivitet) som har utvecklats i praxis slås fast i uttryckliga bestämmelser och lagen görs därigenom mer lättillgänglig.

Förslaget till ny förvaltningslag innebär bland annat följande:

-Ett förslag innebär att man inför en särskild reglering som innebär att den enskilde kan angripa oskäliga fördröjningar i ärendehandläggningen. Denna mekanism innebär att myndigheterna i vissa fall under handläggningen kan avtvingas ett uttryckligt ställningstagande till hur långt handläggningen har nått och vilka handläggningsåtgärder som återstår.

-Enskilda parters rättigheter stärks då det ställs högre krav på myndigheterna. Tillämpningsområdet för flera av reglerna i den nya förvaltningslagen utvidgas. Detta innebär att handläggningen i ärenden som inte innefattar myndighetsutövning kommer att präglas av samma krav och garantier för ett säkert och korrekt avgörande som vid myndighetsutövning.

-Myndigheternas kommunicerings- och motiveringsplikt utvidgas. Den nya regleringen föreslås omfatta fler slags beslut där syftet är att säkerställa att myndigheternas samtliga beslut är väl underbyggda och korrekta och att antalet onödiga överklaganden därigenom minskar. Myndigheternas utredningsansvar ska även, enligt förslaget, regleras uttryckligt i lagen liksom befogenheten för myndigheterna att rätta och ändra sina beslut. Även här är syftet att reducera onödiga överklaganden.

Läs lagrådsremissen i sin helhet

Petter Svensson

Petter Svensson ansvarar för tjänsterna Karnov Nyheter och Karnov Kommun

Kommentera