Debatt kring särskilt utsatta områden - SJS


Författare: Petter Svensson
Publicerad: 2018-03-23
Ämne: Krönika

Vilka åtgärder krävs för att komma tillrätta med problemen i särskilt utsatta områden? Hur motverkar man kriminalitet och social marginalisering? Hur kan man vända utvecklingen?  Sådana högaktuella frågor debatterades av högprofilerade politiker och representanter för rättsväsendet under Svensk juriststämma 2018.

Särskilt utsatta områden var temat för debatt på juriststämman mellan Justitieminister Morgan Johansson, Centerns partiledare Annie Lööf, Moderaternas rättspolitiska talesperson Tomas Tobé, Riksåklagare Anders Perklev och chefen för Nationella operativa avdelningen Mats Löfving.  

Debatten påkallar ett särskilt intresse i ljuset av att väljarna anser att Lag och ordning är den allra viktigaste frågan inför valet i september, före invandringen och sjukvården, enligt en nyligen publicerad undersökning som Demoskop har gjort.

Justitieminister Morgan Johansson lyfter i sitt inledningsanförande upp den kraftsamling som polis och åklagare gör i utsatta områden, i städer som Malmö, Stockholm, Göteborg och Södertälje – där man lyckats trycka tillbaka ett stort kriminellt nätverk. Enligt Morgan Johansson behöver poliserna som jobbar i dessa områden framförallt tre saker.

-För det första behöver de bli fler, därför ökar vi resurserna och antalet platser på polishögskolan. För det andra behöver polisen bättre verktyg,  det handlar om högre straff, mer kameraövervakning och liknande. För det tredje säger polisen att det inte bara handlar om dem själva, det handlar i lika hög grad om skolan, och om fungerande fritids- och idrottsverksamhet. Det måste också finnas arbetstillfällen – nu när vi har den lägsta arbetslösheten på 15 år har vi bättre förutsättningar för att bryta nyrekryteringen till gängen.

Morgan Johansson betonar att det krävs såväl straffrättsliga åtgärder som sociala insatser för att få ordning på situationen.

-Vi ska bura in de som leder gängen och även arbeta med sociala insatser för att bryta nyrekryteringar, varför det exempelvis är viktigt med en stärkt socialtjänst. I den politiska debatten har det varit en konstruerad konflikt mellan högerns krav på hårdare straff och en vänster som vill ha förebyggande åtgärder, för att lyckas krävs bägge delar.

Moderaternas rättspolitiska talesperson Tomas Tobé delar Morgans Johansson problembild men anser att det görs för lite och att regeringen saknar tillräcklig krisinsikt.

-Det görs en del positiva insatser men vi har ett allvarligt läge och det finns inget som tyder på att det kommer bli bättre. Vi betalar priset för att ha misslyckats med integrationen. Det finns 5000 livstids kriminella och 200 gäng, vi har den lägsta polistätheten på 10 år, förtroendet för rättsväsendet är det lägsta sedan man började göra mätningar, och klimatet har blivit betydligt råare med rekordmånga skjutningar. Vi behöver göra stora satsningar på polisen, de måste bli fler och lönerna måste höjas. Moderaterna vill se satsningar på hela rättssystemet, mer resurser till åklagarmyndigheten och domstolarna. Vi behöver rikta in oss på livsstilskriminella, tex överväga en gängbestämmelse som man har i Danmark, dvs att straffa kriminella grupperingar hårdare. Det handlar om att få bort samhällsfarliga individer från området. Att som idag LVU-placera barn i områden där man redan har problem är väldigt dumt, menar han.

Riksåklagare Anders Perklev betonar principen om likhet inför lagen och värjer sig för tanken på att straffen ska vara olika beroende på i vilken zon ett visst brott begås.

-Lagen ska fungera på samma sätt i hela Sverige. Det ska ju inte heller finnas områden där rättsväsendet inte kommer fram, man ska inte behöva vänta på ambulans eller liknande utan samhällets aktörer och institutioner måste vara närvarande. Det tror jag har en förebyggande effekt.

Centerns partiledare Annie Lööf uttrycker oro över den rådande utvecklingen och det faktum att dödsskjutningarna har fördubblats sedan 2011. Hon anser liksom övriga debattörer att det behövs fler poliser men betonar också att det är viktigt att lyfta fram de positiva krafter som verkar i problemområden.

-En sysselsättningsgrad på under 50 procent, klaner som styr vissa områden, folk som stänger sina butiker – men det finns också mycket positivt och vi behöver lyfta bägge dessa delar som är lika sanna.

Mats Löfving, chef för den Nationella operativa avdelningen (NOA), säger att han upplevt ett råare klimat på senare år, där många ungdomar uppvisar en tilltagande hänsynslöshet i samband med att de begår brott. Han menar att ungdomar som får påföljder via socialtjänsten ofta inte ens förstår dess innehåll och att dessa i praktiken inte innebär någon tillräcklig reaktion från samhällets sida.

-Hur mycket ska påföljdssystemet utgå från den unge lagöverträdarens bästa i relation till att skydda samhället? Idag är det mycket fokus på vad som är bäst för den unge, jag saknar avvägningen i förhållande till traumatiserade brottsoffer.  

-Vad gäller unga lagöverträdare går vi fram med vissa åtgärder, bland annat genom möjligheter till helgavskiljning, vilket innebär att man kan få fotboja på kvällar och helger, replikerar Morgan Johansson.

Morgan Johansson anser att socialtjänsten idag i allt för hög utsträckning drar sig för att använda LVU – samtidigt som socialtjänsten behöver mer resurser för att bryta utvecklingen.  Han vill framförallt se två förändringar för att motverka den nuvarande segregeringen. Dels menar han att ebo, dvs lagen om eget boende, har varit negativ för integrationen och att det bidragit till social utsatthet. Han vill därför införa en form av social prövning för att få kontroll över var nyanlända bosätter sig. Han är också starkt kritisk till hur vissa kommuner förhåller sig till den bosättningslag som trädde i kraft 2015 som innebär att kommuner inte längre kan vägra att ta emot nyanlända flyktingar.

-I exempelvis Staffanstorp sätter man de nyanlända i husvagnar på slätten och efter två år vräker man dem, då flyttar de till Malmö eller någon annanstans, det finns inget långsiktigt perspektiv på detta varför lagens syfte inte uppfylls. Jag beklagar att vi inte har en majoritet bakom oss för att införa en social prövning.

Annie Lööf protesterar mot beskrivningen.

-Man har inte lagt fram något förslag angående detta i riksdagen varför det inte finns någon anledning till alltför stor självgodhet från justitieministerns sida.  Vi tycker också att social prövning är viktigt men man kan ha två bollar i luften samtidigt. Det är naturligt att söka sig till sina landsmän, en mänsklig drivkraft. Men människans valfrihet har haft nackdelar, som i Södertälje, Malmö etc. En social prövning inom ramen för ebo kan vara en väg framåt.

Mats Löfving är nöjd med den nya vapenlagstiftningen som innebär att det föreligger häktningspresumtion för någon som påträffas med vapen. Men han önskar bättre ordning och reda på telekommunikationsföretag, och möjligheter till mer hemlig dataövervakning.

-Vi behöver kompensera för att vi har mindre möjligheter till telefonavlyssning då människor idag pratar i appar och inte i telefon.

Morgan Johansson är överens om behovet av att telekommunikationsbolag lagrar data så att polisen därigenom kan begära ut uppgifter – även om han betonar att sådan lagstiftning måste balanseras med EU-rättens krav.

-Jag är djupt kritisk till att bolag som Tele 2 och Bahnhof systematiskt inte vill medverka till att klara upp grova brott, det måste vi vara tydliga med. 

Riksåklagare Anders Perklev vill se vissa processrättsliga reformer.

-Vi behöver reformer för att få den misstänkte att medverka i en rättegång, det är inte rimligt att man som idag ska kunna tiga sig genom en förundersökning i månader för att sedan komma med nya uppgifter i domstolen, det blir utdragna processer, kostsamt och rättsosäkert. Vi behöver vidare reformer för att säkra muntlig bevisning på ett tidigare stadium då många inte vill prata med polisen, än mindre vittna i brottsmål. Därför behövs möjligheter att spela in förhör i samband med brottstillfället, det finns förslag på detta som vi hoppas blir förverkligade. Sedan anser jag att brotten mot välfärdssystemen, som mot arbetsförmedlingen och försäkringskassan inte ska belasta rättssystemet utan istället borde kunna mötas med bättre kontroller.

Tomas Tobé tycker att det är för mycket symbolpolitik över regeringens förslag.

-En akut fråga som oroar mig är datalagringen, Säpo har kallat det aktuella förslaget som en katastrof i förhållande till att klara av terroristbrott i Sverige. Samma sak gäller kameraövervakning, varför går ni inte fram med ett förslag som helt tar bort tillståndsplikten för polisen vad gäller detta?

-Det är en överbudspolitik som vi nu ser exempel på. Om man säger ett år mer i straff säger oppositionen två år, helst mer och snabbare – visst kan man driva överbudspolitik i opposition men så kan man inte styra Sverige.  Varför finns det inget förslag om att avskaffa tillståndsplikten? Jag är bunden av regeringsformen och beredningstvånget, jag kan inte lägga fram förslag utan en utredning i botten. Men nu har vi en utredning på gång.

-Det handlar nog inte om beredningstvånget utan snarare om Miljöpartiet, svarar Tomas Tobé syrligt och får debattens största skratt.

Annie Löf passade oväntat nog på att – i alla fall delvis -  berömma regeringens arbete.

-En del saker regeringen har lagt fram har varit riktigt bra, vilket beror på tillkännagivanden i riksdagen där en bred majoritet har tryckt på detta. Man ska göra saker med eftertänksamhet med beredning, och inte glömma bort viktiga principer såsom rättssäkerhet, likhet inför lagen etc.

Mats Löfving hymlar inte med att han är orolig för framtiden.

-Det finns inga tecken på att utvecklingen med ytterligare segregation upphör, det är en process som pågått allt sedan miljonprogrammen kom till stånd och det är ett mångfacetterat problem. Internationella erfarenheter visar att den största kraften måste komma inifrån områdena för att kunna vända utvecklingen, det är svårt att vända utvecklingen utifrån. De goda krafterna måste ta över och så är det inte idag tyvärr.

-Man möter ofta mammor som är mest engagerade för att få till en förändring, de är oroliga för sina söner. Men här och nu behövs en närvarande rättsstat! Varför känner jag inte polisen, varför vet jag inte vilka de är, varför är de bara här när det är problem är några av de frågor folk ställer sig. Hög polisiär närvaro ger resultat – men vi måste växla upp rejält, menar Tomas Tobé.

-Det är viktigt att vi får fler poliser och att vi förbättrar arbetsvillkoren så att vi kan behålla polis och locka tillbaka de som lämnat. Det är det korta perspektivet. På sikt krävs att man bryter tendensen med växande ojämlikhet och att klassklyftorna inte växer ytterligare. Det kräver fördelningspolitik. Det är en avgörande fråga, menar Morgan Johansson.

-Det är viktigt att statens aktörer är närvarande. Att få förutsättningar för att kunna jobba och att sänka trösklarna för människor att komma i arbete är viktigt. Det finns även enkla åtgärder, såsom att införa sekretessbrytande bestämmelser så att skolan, polis och socialtjänsten kan samarbeta. Idag hindras man till det vilket skapar stor frustration hos polisen. Mindre åtgärder är viktiga i vardagen, säger Annie Lööf.

Petter Svensson

Petter Svensson ansvarar för tjänsterna Karnov Nyheter och Karnov Kommun

Kommentera