Bolagsjuristens sex största utmaningar


Författare: Karnov Group
Publicerad: 2018-06-15
Ämne: Krönika

Arbetssituationen för bolagsjurister ser annorlunda ut än för advokater och affärsjurister. Bolagsjuristerna har många dagliga utmaningar som bland annat är förknippade med att juristrollen blir allt mer komplex i takt med ökad internationalisering, och den snabba digitala utvecklingen som pågår i vår omvärld.

Som bolagsjurist använder du säkert redan idag digitala verktyg i din verksamhet men det kan vara svårt att ha full överblick över verktygens många möjligheter och där med hur de kan lösa flera av dina dagliga utmaningar. Här listar vi bolagsjuristens sex största utmaningar och beskriver, med Stefan Frisks, bolagsjurist på Swedbank, hjälp hur digitala verktyg kan hjälpa dig arbeta effektivare, snabbare och fatta bättre, mer välgrundade beslut.

Bolagsjuristens sex största utmaningar

Som bolagsjurist förväntas du löpande svara på juridiska frågor, vara kunnig inom ett flertal rättsområden, ansvara för diverse verksamhetsanpassade dokument och avtal, företräda bolaget utåt i alla ärenden av juridisk karaktär samtidigt som du förväntas ha ett affärstänk och en förmåga att kunna anpassa dig till olika typer av situationer och uppgifter. Med detta som utgångspunkt har vi definierat 6 utmaningar i bolagsjuristens vardag.

1. Att vara specialist på allt - Bolagsjuristen förväntas ha bred kompetens

Som bolagsjurist förväntas du kunna svara på juridiska frågor inom en rad olika
områden och behöver därför bred kompetens. Du förväntas vara påläst och uppdaterad när det kommer lagändringar, nya rättsfall eller nya direktiv, samtidigt som du måste kunna fatta snabba beslut och vara en god rådgivare med företagets bästa för ögonen. Att hinna läsa alla olika juridiska nyhetsbrev, scanna igenom juridiska sajter och köpa in ny juridisk litteratur skulle kunna ta hela arbetsveckan i anspråk. Det är svårt att vara så påläst som krävs.

Tips: Så håller du dig uppdaterad

Genom att använda ett tillförlitligt digitalt verktyg behöver du endast gå till en källa för att hålla dig uppdaterad när det kommer lagändringar, nya rättsfall, nya direktiv, eller ny doktrin. Genom att arbeta med informationsinhämtning i juridiska databaser kan du inhämta pusselbitar från olika håll. Det spar mycket tid att på ett och samma ställe få tillgång till flera olika rättskällor; litteratur, lagtext, förarbeten och kommentarer till paragrafer med länkar till relevant praxis. Dagliga nyhetsbrev anpassade efter specifika intressen hjälper också till att ge en bra översikt över gällande rätt.

2. Att behöva tolkningsstöd - Bolagsjuristen behöver ofta arbeta ensam

Att ha förväntningar på sig att kunna mycket om många olika juridiska områden,
men inte alltid ha kollegor att resonera eller bolla idéer med är utmanande. Detta
är dock vardagen för många bolagsjurister. Kanske är du den som ansvarar för att
skapa, och vid behov uppdatera, checklistor, rutiner och mallar? Det är kanske även
du som måste förklara vikten av att processer och regler finns och att de följs trots
att det är affären som driver verksamheten. Kanske är du den enda som kan ställa
rätt frågor när ni behöver extern juridisk hjälp och den som håller koll på fakturering och hur många timmar som läggs ner? Företagsledningen förstår inte alltid värdet av att anlita externa jurister och inser inte heller alltid hur viktigt det är att få en juridisk ”second-opinion”. Resultatet blir att du är ensam i ditt arbete och blir ännu mer utsatt.

Tips: Så får du tolkningsstöd

Genom att läsa de lagkommentarer som finns i direkt anslutning till lagar och rättsfall kan du få tolkningsstöd i olika frågeställningar. Juridiska informationstjänster gör detta enkelt och lättillgängligt. Det är en stor fördel att kunna läsa senaste praxis, lagkommentarer och förarbeten var som helst och när som helst, exempelvis i tunnelbanan eller i taxin på väg till ett möte.

3. Att vara med överallt – Bolagsjuristen har ont om tid

Bolagsjurister har många frågor på sitt bord. Även sådana som inte är begränsade till juridik i strikt mening. Du är ofta med i företagets styrgrupp eller ledningsgrupp och kan ha ett övergripande ansvar för frågor som rör bolagets policy i stort, samt ansvar för att se till att bolagets åtaganden inom CSR- och hållbarhetsområdet efterlevs. Utöver detta måste bolagsjuristen hålla företagsledningen à jour med förändringar i lagstiftningen och kunna förklara hur dessa förändringar påverkar strategier och företagsvisioner. Tid är därför en bristvara och effekten blir att du ofta måste prioritera bort dubbla kvalitetssäkringar och vidareutveckling i form av utbildningar och kurser.

Vill du läsa hela artikeln så kan du ladda ner den här.

 

Kommentera