Mer krav i upphandlingar av välfärdstjänster


Författare: Petter Svensson
Publicerad: 2017-05-10
Ämne: Offentlig upphandling

I mars 2015 tillsatte regeringen Välfärdsutredningen som nu har överlämnat sitt slutbetänkande “Kvalitet i välfärden - bättre upphandling och uppföljning”.

Välfärdsutredningens förslag är att Upphandlingsmyndigheten får ett resurstillskott på 3,6 miljoner kronor för att förstärka arbetet med vägledningar och annat stöd på välfärdsområdet då det krävs mer utvecklingsarbete för att ställa bra kvalitetskrav i upphandlingar av välfärdstjänster.

Hälso- och sjukvård, socialtjänst och viss utbildning kan upphandlas enligt LOU. Den kommun eller det landsting som överlämnar verksamheten är då ansvarig för att ställa kvalitetskrav och följa upp densamma. Utredningen konstaterar att upphandlingsregelverket formellt ger möjligheter att upphandla välfärdstjänster utifrån kvalitetsaspekter. Det är emellertid svårt att formulera mångdimensionella kvalitetskrav i tydliga upphandlingskriterier. Att säkra en god kvalitet i upphandlad verksamhet ställer också krav på en ambitiös uppföljning, vilket kräver resurser. Mot bakgrund av de stora utmaningar upphandling av välfärdstjänster innebär, är det enligt utredningens bedömning viktigt att det finns välfungerande nationella stödstrukturer.

Det pågår mycket arbetet i syfte att utveckla kvalitet och uppföljning i offentlig upphandling. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) initierade redan 2012 ett större projekt, Kvalitetssäkrad välfärd, som bl.a. resulterat i ett antal skrifter av vägledningskaraktär. Enligt utredningens mening är det prioriterat att Upphandlingsmyndigheten tar fram bra vägledningar och annat stöd för att främja utvecklingen när det gäller kvalitetskrav och uppföljning av välfärdstjänster. Upphandlingsmyndigheten har idag i uppdrag att bidra med vägledningar på ett stort antal olika områden. Det finns dock inte någon omfattande organisation för området utan endast en handläggare som har huvudansvaret för frågorna med bistånd från andra handläggare på myndigheten. Enligt utredningens uppfattning är detta allt för begränsade resurser för att tillgodose behovet av vägledningar och stöd för välfärdssektorn.

Mot bakgrund av att valfrihetssystem och upphandling av välfärdstjänster omsätter mångmiljardbelopp varje år menar utredningen att det krävs resursförstärkningar för detta arbete. Det behövs vägledningar och stöd både för upphandlingar och vid utformande av valfrihetssystem samt för en välfungerande uppföljning. I utredningen betonas att det är viktigt att detta arbete sker i samverkan med expertmyndigheterna på området, såsom Socialstyrelsen, Statens Skolverk och andra relevanta myndigheter samt branschorganisationer, så att expertkunskap på området tas till vara.

Se Välfärdsutredningens slutbetänkande i sin helhet här

Petter Svensson

Petter Svensson ansvarar för tjänsterna Karnov Nyheter och Karnov Kommun

Kommentera